Beata Janusz-Kozłowska: Robimy wszystko, żeby wspierać rozwój przedsiębiorstw – i tych małych, i tych największych

Po jakie produkty najczęściej sięgają przedsiębiorcy z Łódzkiego?

Jesteśmy centrum kompetencyjnym dotyczącym każdej aktywności BGK, na przykład: udzielimy informacji dotyczącej możliwości skorzystania z funduszu termomodernizacyjnego, pomożemy nawiązać kontakt z pośrednikiem obsługującym program „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie”, udzielimy pełnej informacji o kredycie na innowacje itd. Przedsiębiorcy z naszego regionu korzystają z sukcesem z programów wspierających eksport i ekspansję zagraniczną. Finansujemy np. zakup podmiotu zagranicznego lub budowę od podstaw nowej firmy, dzięki czemu przedsiębiorca może ulokować swoją działalność biznesową w dowolnym miejscu na świecie – dotyczy to zwłaszcza branży motoryzacyjnej i turystycznej.

Tak ekspansywne są zapewne duże firmy?

Na tego typu przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym decydują się zarówno duże, jak i małe firmy. Staramy się nie pozostawiać nikogo bez pomocy. Jeśli jakiś start-up wymaga wsparcia inwestycji o mniejszej wartości, a kwalifikuje się np. do programu Jeremie, czyli pozyskania środków unijnych, kierujemy go do któregoś z partnerów zewnętrznych, zajmujących się obsługą tego programu.

W skali całego kraju największą popularnością cieszą się gwarancje de minimis, jak to wygląda w Państwa regionie?

Gwarancje de minimis ułatwiają firmom otrzymanie kredytu obrotowego lub inwestycyjnego. Dotychczas skorzystało z nich już ponad 143 tys. polskich przedsiębiorców. Bank udzielił ponad 55 mld zł gwarancji, a wartość zabezpieczonych nimi kredytów przekroczyła 98 mld zł. Ta popularność wynika z dopasowania tego produktu do potrzeb sektora MŚP, do którego jest adresowany. Proste i przejrzyste zasady udzielania wsparcia de minimis mają ogromne znaczenie. Dość powiedzieć, że – jak pokazało nasze badanie rynku – gdyby nie te gwarancje, więcej niż co druga firma miałaby ograniczony dostęp do finansowania. Co trzecia w ogóle nie otrzymałaby kredytu.

A w Waszym banku łatwo o finansowanie?

Udzielamy kredytów obrotowych i inwestycyjnych dla firm komercyjnych, które potrzebują wsparcia na długie lata. Najchętniej robimy to sami, albo we współpracy z bankami komercyjnymi czy spółdzielczymi. Nie konkurujemy bowiem z nimi, lecz wypełniamy lukę, w której banki działają z mniejszym apetytem na ryzyko. Wspólnie robimy wszystko, żeby wspierać rozwój przedsiębiorstw – i tych małych, i tych największych.

Jakie firmy najczęściej zwracają się do BGK w Waszym regionie po finansowanie?

Widzimy duże zapotrzebowanie na finansowanie firm zajmujących się pracami budowlanymi. Szczególnie dotyczy to inwestycji drogowych, w efekcie których poprawia się jakość życia mieszkańców. Do nas trafiają firmy, które mają trudności ze zdobyciem finansowania w bankach komercyjnych. Tak więc budowę dróg powiatowych, gminnych czy wojewódzkich realizujemy dwutorowo – finansując samorządy i wykonawców.

Wchodzimy tu w obszar współpracy z sektorem finansów publicznych…

Sektor finansów publicznych jest dla nas bardzo ważny. Oprócz samorządów finansujemy bowiem spółki komunalne. Przykładem może być Miej-ski Zakład Komunikacyjny w Tomaszowie Mazowieckim, który z kredytu opiewającego na ok. 17 mln zł zakupił m.in. ekologiczny tabor i rozbudował bazę, instalując nowoczesny system do zarządzania rozkładem jazdy. Zapewniamy również środki na finansowanie inwestycji w służbę zdrowia, instytucje kultury i nauki. Szczególnie te ostatnie rozwijając się z grantów poszukują finansowania na wkład własny i rozwój bieżącej działalności.

Może Pani podać przykłady takiej współpracy?

Ciekawą inwestycją była rewitalizacja i rozbudowa Miejskiego Centrum Zdrowia im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, na co przeznaczyliśmy w sumie 32 mln zł przy wsparciu Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Finansujemy też kredytem o wartości 30 mln zł budowę centralnego bloku chirurgicznego w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Wojskowej Akademii Medycznej.

BGK odgrywa też niemałą rolę w realizacji strategii rozwoju regionu.

To prawda, tym bardziej że wyzwań stojących przed naszym regionem nie brakuje. Trzeba pamiętać o tym, że historycznie byliśmy przede wszystkim regionem włókienniczym, a ten przemysł nie przetrwał lat transformacji. Przedsiębiorczość w Łódzkiem rodziła się więc od podstaw. Teraz stawiamy na wykorzystanie korzyści płynących z centralnego położenia regionu. Tutaj powstają bowiem kluczowe węzły transportowe, centra logistyczne, biura, a co za tym idzie zaplecze mieszkaniowe, w tym hotele.

Nie wszystkie banki podejmują ryzyko finansowania przedsięwzięć innowacyjnych, jak to wygląda w Waszym przypadku?

Idziemy z duchem czasu, realizujemy przeróżne formy finansowania inwestycyjnego, w tym projektów innowacyjnych. Występujemy chętnie jako konsorcjant z innymi bankami komercyjnymi, dając tzw. pierwszą lub ostatnią długoterminową złotówkę. Oczywiście w bezpośrednim samo-dzielnym finansowaniu zawsze patrzymy na misyjność projektu, czy jest on zgodny z misją Banku Gospodarstwa Krajowego i naszą strategią działania. Jeżeli złożoność projektu tego wymaga, to zapraszamy do współpracy inne podmioty z Grupy PFR. Dodatkowo dostarczamy środki finansowe na innowacyjne przedsięwzięcia poprzez kredyt na innowacje technologiczne. Bezpośrednie finansowanie w tym przypadku dostępne jest w bankach komercyjnych, a BGK oferuje dotację do 60 proc. wartości, ale nie więcej niż 6 mln zł. Ciekawą inwestycją technologiczną sfinansowaną za pomocą tego programu jest rozwój oprogramowania, z którego mogą korzystać instytucje publiczne. Dzięki temu rozwiązaniu mogą one ograniczać koszty działania i poprawić jakość obsługi lokalnej społeczności.

______________________________________________________________________

Na jakie wsparcie mogą liczyć firmy z sektora MSP

Gwarancje kredytowe

„Program gwarancji de minimis” działa od wiosny 2013 r. Program ma na celu ułatwienie dostępu do finansowania firmom sektora MSP. Gwarancja jest zabezpieczeniem spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego. Jest przeznaczona dla kredytobiorców, którzy mają zdolność kredytową (ocenianą zgodnie z procedurą banku kre-dytującego) i nie są zobowiązani do zwrotu pomocy publicznej.

Termin „de minimis” oznacza rodzaj pomocy publicznej, której państwo może udzielać przedsiębiorcom bez zgody Komisji Europejskiej. Jej łączna wartość nie może przekroczyć w ciągu 3 lat 200 tys. euro (lub 100 tys. euro, jeśli beneficjentem jest firma transportowa). Jednorazowo wartość gwarancji nie może przekroczyć 3,5 mln zł i 60 proc. udzielanego kredytu. Maksymalny okres gwarantowania wynosi 99 miesięcy. Prowizja wynosi 0,5 proc. wartości gwarancji rocznie.

Gwarancje są udzielane przez 21 banków współpracujących z BGK. Ich lista dostępna jest na stronie https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/poreczenia-i-gwarancje/gwarancje-de-minimis/

- Zabezpieczenie finansowane z unijnego programu COSME. To gwarancja, którą można zabezpieczyć nawet 80 proc. zaciąganego kredytu na maksymalnie 99 miesięcy. Limity kwotowe są jednak niższe niż w de minimis, bo kwota kredytu nie może przekroczyć 600 tys. zł, a prowizja wynosi 1 proc. rocznie.

Gwarancja Biznesmax – to produkt dla tych małych i średnich firm, które kredytem finansują badania i rozwój lub spełniają jedno z 15 kryteriów podmiotowych, definiujących przedsiębiorcę innowacyjnego, czyli np.: zgłosili do ochrony lub mają prawa w zakresie wynalazku objętego ochroną patentową, działają w parku technologicznym lub inkubatorze przedsiębiorczości i otrzymali wsparcie na działalność innowacyjną, mają status centrum badawczo-rozwojowego, w ciągu ostatnich trzech lat obrotowych ponieśli na działalność innowacyjną nakłady o równowartości co najmniej 10 proc. sumy obrotów za ten okres, w ciągu ostatnich trzech lat obrachunkowych odnotowali wzrost przychodów o średnio 15 proc. rocznie.
Gwarancja jest bezpłatna, a maksymalna kwota to 2,5 mln euro. Okres jej trwania może wynosić nawet 20 lat. Zabezpieczyć można do 80 proc. kredytu.

Wspieranie innowacji

Premia technologiczna z BGK na spłatę części kredytu finansującego inwestycję technologiczną, udzielonego przez bank komercyjny. Aby starać się o premię, trzeba m.in. prowadzić działalność na terenie Polski i wypełniać definicję mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy. Maksymalna wysokość premii to 6 mln zł. Żeby uzyskać pomoc, kredyt musi finansować inwestycję na wdrożenie nowej technologii. Środki własne przedsiębiorcy przeznaczone na przedsięwzięcie muszą stanowić co najmniej jedną czwartą jego kosztów.
W sumie w latach 2014–2020 do wydania na ten cel są ponad 472 mln euro.

Nisko oprocentowane pożyczki dla przedsiębiorstw z branży telekomunikacyjnej, udzielane z unijnego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Cel: upowszechnianie szerokopasmowego internetu. Wartość jednej pożyczki może wynieść od 20 tys. zł do 10 mln zł. Pieniądze można pożyczyć nawet na 15 lat. Dostępna pula to niemal 700 mln zł.

Pożyczki

Pierwszy biznes – wsparcie w starcie. Z tego ogólnopolskiego programu wybrane przez BGK instytucje finansowe udzielają dwóch rodzajów pożyczek. Maksymalny pu-łap nisko oprocentowanej pożyczki dla osób fizycznych to 20-krotność przeciętnego wynagrodzenia w kraju (od 1 grudnia 2018 r. – 91 604 zł). Maksymalny okres spłaty pożyczki to 7 lat, oprocentowanie wynosi 0,44 proc. rocznie, można też starać się o roczną karencję w spłacie kapitału.
Drugi typ pożyczki przeznaczony dla działających firm można wykorzystać na tworzenie i wyposażenie nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych. Może to być sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia (od 1 grudnia 2018 r. jest to 27 481 zł), a okres kredytowania wynosi maksymalnie 3 lata. Firmy, które skorzystały z pierwszego produktu i zatrudniły osobę bezrobotną, mogą liczyć na częściowe umorzenie pożyczki.

Pieniądze na ekspansję zagraniczną

Fundusz Ekspansji Zagranicznej. Zadaniem funduszu jest obejmowanie udziałów lub akcji w zagranicznej spółce zależnej polskiego partnera lub udzielenie zagranicznej spółce pożyczki bez regresu do polskiego partnera. Celem jest współfinansowanie zagranicznych inwestycji polskich przedsiębiorstw. Nie ma sztywno określonych puła-pów. Czas inwestycji to zwykle 5–10 lat. Fundusz jest zawsze inwestorem mniejszościowym – pozostawia zarządzanie projektem w rękach polskiego podmiotu i wspiera go na poziomie rady nadzorczej spółki zagranicznej.

Finansowe Wspieranie Eksportu. Z tego rządowego programu firmy najczęściej korzystają z akredytyw. Rozliczając kontrakty handlowe, zabezpieczają się przed ryzykiem nieotrzymania płatności.

Gwarancje bankowe. BGK na zlecenie polskiej spółki może, po pozytywnej ocenie jej sytuacji finansowej, wystawiać wszystkie formy gwarancji.

Kredyt dla nabywcy. BGK udziela go zagranicznemu kontrahentowi na poczet zapłaty za dostarczany przez polskiego eksportera towar (lub usługę).

Wykup wierzytelności eksportowych od polskiego eksportera. W ten sposób zyskuje on wcześniejszą zapłatę za dostarczony towar, a bank przejmuje rolę wierzyciela i w przypadku braku spłaty w wyznaczonym terminie dochodzi należności od zagranicznej firmy.