Ruszył nabór wniosków do projektu grantowego realizowanego przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. Sieć Otwartych Innowacji (SOI) wspiera transfer innowacji pomiędzy właścicielami technologii, np. firmami czy placówkami badawczymi, a podmiotami z obszaru MŚP. Zakup gotowych i sprawdzonych innowacji jest dobrą alternatywą wobec grantów na prace badawczo-rozwojowe.

Czas i pieniądze

Od dobrych kilku lat Polska znajduje się w gronie umiarkowanych innowatorów – w Globalnym Rankingu Innowacyjności za rok 2017 nasz kraj plasuje się na pozycji 38. (na 127 możliwych), w jego europejskim odpowiedniku jesteśmy czwarci od końca. Według raportu opracowanego w zeszłym roku we współpracy z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii Smart Industry Polska 2018, dwiema najistotniejszymi barierami hamującymi wdrażanie innowacji w MŚP jest brak środków na takie inwestycje (65 proc. wskazań) oraz brak czasu na ich wprowadzenie (62 proc.). Małe i średnie przedsiębiorstwa często nie mają środków na prace badawczo-rozwojowe – tu z pomocą przychodzi ARP S.A., bo skrócenie drogi ku innowacjom jest głównym założeniem Sieci Otwartych Innowacji, którą realizuje Agencja. W szybkim procesie projekt umożliwia zakup gotowych rozwiązań innowacyjnych lub praw do ich zastosowania w firmie.

Innowacje do miliona

Minimalna kwota, o jaką można się ubiegać, to 100 tys. złotych; górnym limitem jest 200 tys. euro. Pieniądze mogą być przeznaczone na zakup gotowych rozwiązań, które muszą być naprawdę nowe – w kraju stosowane nie dłużej niż 3 lata, w skali międzynarodowej maksimum do lat 5. Dawcą technologii może być dowolny podmiot krajowy lub zagraniczny, wsparcie może dotyczyć zakupu praw do konkretnej technologii. Objęte są nim patenty, know-how, prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej. Mechanizm SOI szczególnie dobrze pasuje do innowacji, które nie wymagają dużych nakładów czasowych i finansowych podczas wdrożenia – np. rozwiązań informatycznych. SOI może sfinansować do 70 proc. kosztów kwalifikowalnych innowacji, ale wkład własny może być, z pewnymi ograniczeniami, wniesiony w ratach, co poprawia płynność firmy w trakcie wdrożenia projektu. Wnioski – w naborze ciągłym – można składać do końca 2019 roku.

Wsparcie finansowe i merytoryczne

SOI to mechanizm stosunkowo prosty, a przede wszystkim szybki. Po pierwsze dlatego, że innowacji nie trzeba wymyślać od początku. Po drugie: decyzja o dofinansowaniu jest szybka, bo przedsiębiorca najpóźniej cztery miesiące po złożeniu wniosku o grant dowie się czy pieniądze zostały mu przyznane. Projekt wyróżnia także zindywidualizowane podejście do każdego przedsiębiorcy i wsparcie udzielane przez ARP S.A. już na etapie przygotowywania aplikacji. Pracujący przy projekcie brokerzy oceniają biznesowy potencjał inwestycji, pomagają w przygotowaniu wniosku i od początku do końca koordynują proces transferu technologii.

Szczegółowy regulamin, wzory dokumentów i wszelkie informacje o projekcie znajdują się na stronie SOI: www.siecotwartychinnowacji.pl. Z pracownikami ARP S.A. można również porozmawiać, dzwoniąc na infolinię: 22 695 37 88.

____________________________________________________________________________________________

Szymon Kulawiak, Lekta AI

Pojawienie się SOI stało się dla nas szansą na zakup technologii, którą wykorzystujemy jako jeden z komponentów naszych usług do rozpoznawania mowy. Zakup ze środków własnych byłby dla firmy zbyt znacznym obciążeniem. Przy zakupie licencji nieograniczonej dostaliśmy możliwość modyfikacji parametrów, a ponadto nie ponosimy kosztów licencji jednostkowych, co przy naszym poziomie sprzedaży jest atrakcyjne kosztowo. Pozyskane wsparcie pozwoliło na zakup technologii, która w pełni wykorzysta możliwości przetwarzania mowy naturalnej w realnym środowisku użytkownika, w którym warunki akustyczne są różne i znacząco wpływają na skuteczność rozpoznania mowy. Planowane innowacje w pełni wyeliminują negatywne warunki z otoczenia i pozwolą na skuteczniejsze zrozumienie wypowiedzi, a co za tym idzie – na budowanie naturalnych dialogów zbliżonych do możliwości konwersacyjnych człowieka.
Program wydał nam się atrakcyjny ze względu na intensywność wsparcia, adekwatny do skali inwestycji poziom dofinansowania oraz prostą procedurę aplikacyjną. Jedyną trudność stanowiło prawidłowe oszacowanie wartości rynkowej zakupionej technologii, co ze względu na jej specyfikę nie było łatwe. Byliśmy przygotowaniami finansowo na pokrycie wkładu własnego, pewien problem stanowiła jedynie kwestia krótkoterminowego sfinansowania części odpowiadającej grantowi do czasu złożenia wniosku o płatność i wypłaty dofinansowania.