Skutki zmian klimatycznych odczuwalne są obecnie na całym świecie.

Szczególną uwagę należy zwrócić na prognozowane podniesienie poziomu mórz oraz siły i częstotliwości sztormów, co zwiększa ryzyko wystąpienia powodzi od strony morza. Ekstremalne sztormy na Bałtyku w tym i ubiegłym roku pokazały nam powagę żywiołu morza oraz jego skrajnie poważne skutki, z którymi musimy się w konsekwencji liczyć. Dlatego też, dostosowanie do tych zmian jest jednym z wyzwań dla polskiej administracji wodnej i morskiej, która podjęła już działania na rzecz wypracowania najlepszych metod w celu ograniczenia ryzyka powodziowego w Polsce. Działania te mają doprowadzić do zwiększenia bezpieczeństwa społeczeństwa oraz ograniczenia strat spowodowanych występowaniem powodzi, dzięki opracowaniu planów zarządzania ryzykiem powodziowym w Polsce.

Dokumentem stanowiącym podstawę do opracowania planów zarządzania ryzykiem powodziowym w Polsce jest wstępna ocena ryzyka powodziowego. Pierwsza taka ocena została opracowana w 2011 r. przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, natomiast jej aktualizacje sporządzane są w sześcioletnich cyklach planistycznych. Podział zadań administracji morskiej i wodnej w zakresie przygotowania tych aktualizacji został określony zapisami ustawy Prawo wodne, implementującej do prawa polskiego postanowienia unijnej Dyrektywy Powodziowej, dotyczącej oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim.

W obecnym, drugim cyklu planistycznym, przegląd i aktualizacja wstępnej oceny ryzyka powodziowego wykonywana jest przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, natomiast jej element - przegląd i aktualizacja wstępnej oceny ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych, wykonana została przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Objęła ona obszar woj. pomorskiego, zachodniopomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego.

Realizacja projektu polegającego na wstępnej ocenie ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych to pierwszy krok do osiągnięcia celu, jakim jest zmniejszenie ryzyka powodziowego spowodowanego zmianami klimatycznymi.

Pozwoliła ona na identyfikację obszarów, na których stwierdza się istnienie dużego ryzyka powodziowego lub obszarów, na których wystąpienie dużego ryzyka jest prawdopodobne. Są to obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi, zakwalifikowane do dalszych analiz w celu opracowania map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego, a w konsekwencji – do sporządzenia planów zarządzania ryzykiem powodziowym w Polsce.

Dzięki staraniom Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, projekt pn. „Przegląd i aktualizacja wstępnej oceny ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych” został zakwalifikowany do dofinansowania ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w osi II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”.

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 595 000 zł, co stanowi 85% jego całkowitej wartości wynoszącej 700 000 zł, a tym samym - oszczędność dla budżetu państwa.

W ramach sporządzenia przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych na potrzeby II sześcioletniego cyklu planistycznego, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zrealizowało następujące zadania:
• weryfikację i aktualizację metodyki wstępnej oceny ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych,
• pozyskanie i opracowanie danych i informacji,
• sporządzenie przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych,
• organizację konferencji na zakończenie realizacji projektu, będącej forum dyskusji nt. zagrożenia powodziowego pomiędzy przedstawicielami rządu, samorządu oraz zainteresowanych podmiotów i organizacji.

Opracowanie zostało przekazane Prezesowi Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, jako jeden z elementów służących sporządzeniu planów zarządzania ryzykiem powodziowym w Polsce.