Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, czyli tzw. ustawę okołobudżetową - poinformowała w czwartek Kancelaria Prezydenta.

"Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 jest tzw. ustawą okołobudżetową, której treść jest ściśle związana z rządowym projektem ustawy budżetowej na rok 2019" - napisano w komunikacie Kancelarii Prezydenta.

Wyjaśniono, że wzorem ustaw z lat poprzednich, akt ten wprowadza szczególne zasady gospodarki finansowej, które mają obowiązywać epizodycznie, wyłącznie na potrzeby realizacji ustawy budżetowej na rok 2019.

W komunikacie wskazano, że rozwiązania przyjęte w ustawie dotyczą: doskonalenia zawodowego nauczycieli; funduszu na nagrody dla nauczycieli; odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli; funduszu socjalnego dla żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, a także dla funkcjonariuszy służb mundurowych oraz ich rodzin.

Ustawa wskazuje także na przeznaczenie środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych; przesuwa wydatki z Funduszu Pracy; przeznacza środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców.

W ustawie uregulowano także kwestie wydatków z Funduszu Kultury Fizycznej, sprawy dotyczące: realizowania przedsięwzięć w ramach "Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017–2020", przedsięwzięć z "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa", finansowania działań w obszarze ratownictwa lotniczego.

Poza tym ustawa okołobudżetowa dotyczy: rekompensowania z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych składek na rzecz otwartych funduszy emerytalnych; zadań przekazanych spółce celowej; wynagrodzenia osób zatrudnionych w niektórych spółkach; zmian zasad finansowania określonych w przepisach wprowadzających Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

W ustawie znalazły się też regulacje obejmujące sprawy przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej; zmiany w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty; przeznaczenia środków z Funduszu Pracy na wynagrodzenia pracowników powiatowych urzędów pracy. Wprowadzono zmiany w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym; zwiększono limit środków na działanie Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym oraz limit środków na Program Szczepień Ochronnych.

Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.