W niektórych województwach rozpoczął się już nabór wniosków do programów skierowanych do przedsiębiorców. Jest to zatem dobry moment do przedstawienia podstawowych zasad przygotowywania wniosków aplikacyjnych oraz biznesplanów. Dlaczego dobrze opisany projekt to jeden z kluczowych elementów sukcesu przy ubieganiu się o unijne wsparcie?
Co prawda w nowych programach unijnych nie będzie obowiązywał jeden, standardowy wniosek aplikacyjny dla projektów zgłaszanych przez przedsiębiorców, a różnice w zakresie informacji wymaganych we wnioskach w poszczególnych programach krajowych czy regionalnych mogą być znaczne, pewne zasady czy standardy będą wspólne dla wszystkich wniosków aplikacyjnych.
Zanim przedsiębiorca rozpocznie opracowywanie wniosku aplikacyjnego, najpierw musi znaleźć program, w ramach którego projekt inwestycyjny, szkoleniowy czy doradczy danej firmy mógłby zostać zrealizowany. Nie jest to zadanie łatwe, biorąc pod uwagę liczbę realizowanych w latach 2007-2013 działań w kilkudziesięciu programach operacyjnych (ponad 600 działań, czyli tych części programu operacyjnego, w ramach których odbywa się wybór projektów) oraz mało przyjazny język, jakim pisane są dokumenty związane z funduszami unijnymi. Aby ułatwić poruszanie się w gąszczu unijnych programów, Bank Pekao przygotował wyszukiwarkę funduszy unijnych, która jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych na naszej stronie internetowej. Narzędzie to pozwala na identyfikację wszystkich działań finansowanych z funduszy strukturalnych, spełniających wybrane przez korzystającego kryteria oraz uzyskanie najważniejszych informacji o tych działaniach.
Znalezienie odpowiedniego programu oznacza, że przedsiębiorca spełnia kryteria danego programu, m.in. pod kątem wielkości przedsiębiorstwa, branży w której działa, sytuacji finansowej czy dotychczasowej historii korzystania z pomocy publicznej, lub projekt spełnia kryteria danego programu, m.in. pod kątem zakresu tematycznego, wielkości projektu, jego lokalizacji czy harmonogramu realizacji.
Wszystkie informacje pozwalające na weryfikację spełniania powyższych kryteriów powinny znaleźć się w wytycznych dla wnioskodawców konkretnego działania, które są udostępniane w momencie rozpoczęcia procedury aplikacyjnej.
Kiedy przedsiębiorca zidentyfikował interesujący go program, zweryfikował kryteria kwalifikowalności, sprawdził terminy naboru wniosków oraz dotarł do wszystkich dokumentów aplikacyjnych, może rozpocząć opracowywanie wniosku. Ale o tym już za dwa tygodnie.