Poczta Polska będzie funkcjonować na rynku na własne ryzyko. Obecnie wszelkie straty powstałe w wyniku jej działalności muszą być pokrywane z budżetu państwa.

ZMIANA PRAWA

Dzisiaj w Sejmie odbędzie się głosowanie nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej Poczta Polska. Zakłada on, że Poczta Polska zostanie objęta przepisami prawa upadłościowego i naprawczego. Oznacza to, że będzie można ogłosić jej upadłość.
Obecnie, w przypadku generowania strat, poczta może uzyskać pomoc państwa ze środków budżetowych na restrukturyzację. Budziło to zastrzeżenia Komisji Europejskiej, która uznała, że takie prawo umożliwia przedsiębiorstwu korzystanie z nieograniczonej pomocy Skarbu Państwa.
Gdy nowe zasady wejdą w życie, monopolista sam będzie musiał pokrywać ewentualne straty. Możliwość ogłoszenia upadłości ma wpłynąć na poprawę kondycji ekonomicznej przedsiębiorstwa.
- Ogłoszenie upadłości nie jest równoznaczne z zakończeniem działalności firmy. Kontrolę nad przedsiębiorstwem od jego dotychczasowych władz przejmuje wówczas syndyk, zarządca lub nadzorca. Może wówczas zostać uruchomione postępowanie restrukturyzacyjne, które prowadzi do uzdrowienia przedsiębiorstwa, dzięki zawieraniu porozumień z wierzycielami czy sprzedaż części majątku - tłumaczy Feliks Zedler z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Pomysł poddania Poczty Polskiej regułom prawa upadłościowego nie podoba się Jackowi Sińskiemu, radcy prawnemu z Kancelarii Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak.
- Przyjęto powszechną zasadę, że nie można ogłaszać upadłości przedsiębiorstw użyteczności publicznej, które zostały utworzone na mocy specjalnej ustawy. Tak samo nie można ogłosić upadłości gmin, choć i one prowadzą istotną działalność gospodarczą. Kryzys takich instytucji jest kryzysem ogólnospołecznym i nie wszędzie można kierować się interesami finansowymi - podkreśla radca prawny.
- Celem tej regulacji jest dostosowanie polskich przepisów do prawodawstwa Unii Europejskiej. Poczta Polska jako podmiot utworzony na podstawie odrębnej ustawy jest co prawda wyłączona teraz spod prawa upadłościowego, ale Komisja Europejska uznała ten stan prawny za niezgodny z postanowieniami Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. Władze polskie zobowiązały się usunąć nieograniczoną gwarancję Skarbu Państwa dla Poczty do 30 czerwca 2008 r. - mówi Renata Zaręba, posłanka PO.
Przyjęte przez posłów poprawki zakładają, że pomoc państwa będzie udzielana jedynie w przypadku strat, które powstaną przy realizacji nałożonego na nią obowiązku świadczenia powszechnych usług pocztowych.