INTERWENCJA

Dostarczyłem do PZU 11 marca 2008 r. wypowiedzenie swojej polisy OC zawartej w PZU 12 marca 2007 r. Niestety nie zostało ono uwzględnione przez oddział w Tarnowie, o czym zostałem poinformowany oficjalnie 25 marca - pisze jeden z naszych czytelników, który ma w ten sposób dwie polisy OC, bo nową zawarł w innym towarzystwie.

Takie postępowanie wynika z wytycznych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), które rozesłała ona do towarzystw ubezpieczeniowych w połowie lutego. To efekt założenia, że umowa ubezpieczenia zawarta od 12 marca 2007 r. na 12 miesięcy, powinna się kończyć 12 marca 2008 r. Artykuł 112 k.c. stanowi, że termin oznaczony w tygodniach, miesiącach lub latach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu.

Z kolei w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych mamy niezbyt precyzyjny zapis, że wypowiedzenie trzeba złożyć nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta.

- PZU nie podziela poglądu wyrażonego w treści zalecenia KNF w zakresie zmiany sposobu obliczania okresu ubezpieczenia w umowie obowiązkowego ubezpieczenia OC komunikacyjnego - mówi Michał Witkowski, rzecznik PZU.

W praktyce PZU uznaje bowiem, że taka umowa kończy się 11 marca, co oznacza, że nasz czytelnik powinien wypowiedzieć ją 10 marca. Inaczej jest już w innych towarzystwach, które do wytycznych KNF się zastosowały.

- Umowa ubezpieczenia zawarta od 12 marca 2007 r. na 12 miesięcy zgodnie z ustawą i przepisami k.c. powinna kończyć się 12 marca 2008 r. a zatem wypowiedzenie złożone 11 marca 2008 r. uznalibyśmy za złożone w terminie - mówi Joanna Kitowska, rzecznik Ergo Hestii.

Sprawa budziła jednak wątpliwości ekspertów w czasie konferencji organizowanej przez rzecznika ubezpieczonych i niektórzy sygnalizowali konieczność doprecyzowania przepisów ustawy w tym zakresie.

- Z interpretacji KNF wynika, że pierwsza umowa jest zawierana na 12 miesięcy i jeden dzień - mówi Katarzyna Ludwichowska z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

MOŻLIWE SKUTKI INTERPRETACJI KNF

Konsekwentne stosowanie wytycznych KNF dla kolejnych umów OC spowodowałoby, że z każdym rokiem data początkowa polisy OC ulegałaby przesunięciu, co oznaczałoby, że klient co roku miałby jeden dzień ochrony gratis. Skoro umowa zawarta 20 lutego 2007 r. kończy się z upływem 20 lutego 2008 r. (czyli o godz. 24), to kolejna umowa zawierana na kolejny 12-miesięczny okres powinna być zawarta od 21 lutego 2008 r. (od godziny 00.01) do 21 lutego 2009 r. (do godziny 24.00). Przy odnowieniu mielibyśmy już daty 22 lutego 2009 r. i 22 lutego 2010 r.