Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju postanowiło wyjść naprzeciw postulatom samorządu architektów i uregulować ich zawód odrębnie od inżynierów budownictwa. Propozycje zmian trafiły właśnie do konsultacji.Projekt ustawy o architektach określa warunki uzyskania tytułu zawodowego architekta, zakres uprawnień posiadających go osób, zasady uznawania kwalifikacji zawodowych i świadczenia usług transgranicznych. Wprowadza standardy praktyki zawodowej wymaganej do uzyskania tytułu architekta. Projekt reguluje też organizację samorządu oraz zwiększa jego rolę w dbaniu o etyczną i merytoryczną jakość wykonywania zawodu przez wprowadzenie obowiązku dokształcania. Ma też uporządkować i ujednolicić zasady odpowiedzialności zawodowej w budownictwie przez wprowadzenie jednego systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej. Zostaną one określone, podobnie jak standardy praktyk, przez Krajową Radę Izby Architektów. Analogiczne rozwiązania zawiera projekt ustawy dla inżynierów budownictwa.
Oba projekty mają też na celu wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 7 lutego 2018 r., sygn. akt K 39/15 (Dz.U. poz. 352), dotyczącego zakresu uprawnień budowlanych. Dotychczasowe przepisy upoważniające do wydania rozporządzeń w tym zakresie zostały bowiem uznane za niekonstytucyjne, a co za tym idzie – stracą moc w ciągu roku od ogłoszenia wyroku TK. Ustawy muszą wejść w życie do 12 lutego 2019 r. Jeśli tak się nie stanie, po tym terminie nie będzie można nadawać uprawnień zawodowych inżyniera budownictwa ani tytułu architekta.
Mimo oddzielnego regulowania obu zawodów Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przygotowało także trzeci projekt zawierający przepisy wprowadzające i przejściowe dla obu ustaw. Mają one na celu ułatwienie sprawnego i efektywnego wdrożenia zmian, które są dość poważne. W ramach konsultacji i opiniowania projekty przekazane zostały niemal 60 podmiotom. Na złożenie uwag mają one czas do 25 października.
Etap legislacyjny
Projekty ustaw o architektach i inżynierach budownictwa znajdują się w konsultacjach społecznych