Urząd Patentowy poinformował na swojej stronie internetowej, że uruchomi usługę e-Powiadomień o terminie uiszczenia opłaty za kolejne okresy ochronne znaku towarowego. Co w takim przypadku powinni zrobić przedsiębiorcy zainteresowani taką ochroną?
Z informacji wynika, że usługa e-Powiadomień ma zostać uruchomiona w styczniu 2019 r. Pierwsze powiadomienia będą dotyczyły praw związanych z ochroną znaków towarowych, których terminy wygaśnięcia przypadają na drugą połowę przyszłego roku. Na stronie internetowej Urzędu Patentowego udostępniono również formularz. Jego wypełnienie i złożenie powinno usprawnić komunikowanie się w danej sprawie urzędu z uprawnionym przedsiębiorcą.
Wypełniając formularz, należy podać dane kontaktowe i oznaczyć prawa, których mają dotyczyć e-Powiadomienia, poprzez podanie numeru zgłoszenia lub rejestracji danego znaku towarowego. Co ciekawe, w formularzu uprawiony przedsiębiorca może podać zarówno adres e-mail, jak i numer telefonu. Wynika z tego, że urząd nie wyklucza przekazywania powiadomień telefonicznie lub w formie wiadomości SMS czy też MMS.
Wspomniana inicjatywa Urzędu Patentowego związana jest z koniecznością implementacji do krajowego porządku prawnego przepisów unijnej dyrektywy 2015/2436 z 16 grudnia 2015 r. Ma ona na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich UE odnoszących się do znaków towarowych. Zgodnie art. 49 ust. 2 wspomnianej dyrektywy urząd powiadamia właściciela znaku towarowego o wygaśnięciu rejestracji co najmniej sześć miesięcy przed przypadającym terminem. Jednocześnie w przepisie dyrektywy znajduje się zastrzeżenie, że urząd nie ponosi odpowiedzialności za niepodanie takich informacji.
Te unijne regulacje powinny być implementowane do ustawodawstwa krajowego do 14 stycznia 2019 r. Warto podkreślić, że obecnie trwają prace nad nowelizacją ustawy – Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 776), która m.in. zobowiąże Urząd Patentowy do informowania uprawionych podmiotów o zbliżającym się terminie uiszczenia opłaty za kolejne okresy ochronne znaku towarowego.