Zarejestrowanie znaku towarowego na wszelki wypadek, bez zamiaru jego używania lub wyłącznie w celu pokrzyżowania planów konkurencji naraża przedsiębiorcę na wygaszenie prawa ochronnego albo unieważnienie rejestracji.

Jest taki element, który niemal każde przedsiębiorstwo, i duże i bardzo małe, stara się chronić, rejestrując je w Urzędzie Patentowym. To znak towarowy. Rejestracja to najpewniejszy sposób, by to cenne dobro zabezpieczyć przed naruszeniami ze strony konkurencji, tym bardziej że wartość znaku towarowego nierzadko przewyższa wartość całego przedsiębiorstwa, jeśli jest to marka dobrze znana klientom, o ugruntowanej pozycji na rynku. Zgodnie z polskimi przepisami, uzyskując prawo ochronne na znak towarowy, zgłaszający nabywa prawo jego wyłącznego używania w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym terytorium Polski.

Czy jednak chroniąc znak towarowy, można przesadzić? Celem ochrony prawnej, jaką daje rejestracja znaku towarowego, jest możliwość używania go w obrocie gospodarczym i czerpania z tego korzyści. Niewykorzystywanie zarejestrowanego znaku stwarza ryzyko, że inny przedsiębiorca złoży wniosek do Urzędu Patentowego o wygaszenie prawa ochronnego do znaku towarowego z powodu jego nieużywania.

Okres nieużywania znaku towarowego musi trwać nieprzerwanie pięć lat od dnia wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego. Jeśli właściciel znaku nie jest w stanie udowodnić, że z niego rzeczywiście korzystał (umieszczając go na towarach, oferując oznaczone nim usługi, używając go w celach reklamowych itp.), Urząd Patentowy może zadecydować o wygaszeniu prawa ochronnego na znak towarowy.

Nieużywanie zarejestrowanego znaku może być usprawiedliwione przez „ważne powody”, do których w praktyce zalicza się głównie zdarzenia spowodowane przez „siłę wyższą” (np. katastrofę naturalną).

Inną możliwością jest unieważnienie znaku towarowego poprzez wykazanie, że podmiot zgłaszający działał w złej wierze. Zgłoszenie w złej wierze ma miejsce m.in., gdy zgłaszający wie o istnieniu cudzego oznaczenia, które może zostać przez to naruszone, np. z uwagi na wcześniejszej relacje biznesowe z uprawionym. Zgłoszeniem w złej wierze jest też próba rejestracji znaku bez zamiaru jego używania, lecz jedynie w celu utrudnienia konkurencji wejścia na rynek.

Uruchamiając nowe przedsięwzięcie biznesowe i wybierając dla niego nowy znak towarowy, warto najpierw sprawdzić, czy nasz projekt nie jest identyczny lub podobny do już zarejestrowanego lub zgłoszonego do rejestracji znaku towarowego, przeznaczonego do oznaczania identycznych lub podobnych towarów lub usług. Od 2016 r. właściciele zarejestrowanych oznaczeń mają możliwość prowadzenia monitoringu nowych zgłoszeń napływających do Urzędu Patentowego RP. Wpierają ich w tym kancelarie rzeczników patentowych. Jeśli przedsiębiorca napotka wśród opublikowanych zgłoszeń oznaczenie podobne lub identyczne ze swoim zarejestrowanym znakiem towarowym, to ma prawo wnieść sprzeciw wobec dokonanego zgłoszenia w ciągu trzech miesięcy od daty jego opublikowania.

Kancelaria JWP Rzecznicy Patentowi

Partner