Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru oraz ochrony inwestorów na rynku finansowym, przedłożony przez ministra finansów - podało Centrum Informacyjne Rządu w komunikacie.

Planowana zmiana przepisów zakłada poszerzenie składu Komisji Nadzoru Finansów o czterech nowych członków: przedstawiciela premiera, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz ministra nadzorującego służby specjalne, z tym że trzech ostatnich nie będzie miało prawa głosu.

Nowelizacja ma powołać Fundusz Edukacji Finansowej przy KDPW, którego jednym z celów ma być utworzenie systemu rekompensat dla osób fizycznych, które nabyły obligacje, których emisja lub zbywanie odbyło się z naruszeniem przepisów prawa.

Projekt przewiduje wprowadzenie obowiązku dematerializacji i rejestracji w KDPW obligacji korporacyjnych, certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez fundusze inwestycyjne zamknięte oraz listów zastawnych, niezależnie od tego czy były przedmiotem oferty publicznej oraz czy są przeznaczone do obrotu w jakimkolwiek systemie obrotu.

W planowanej nowelizacji przewidziano także wprowadzenie koncepcji agenta emisji, co - zdaniem projektodawcy - powinno ułatwić emitentom przeprowadzenie procesu rejestracji dłużnych papierów wartościowych w depozycie i przyczynić się do skrócenia czasu trwania tego procesu.

W załącznikach projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru oraz ochrony inwestorów na rynku finansowym wraz z uzasadnieniem, oceną skutków regulacji oraz projektami aktów wykonawczych.