Rada Ministrów na wtorkowym posiedzeniu zajmie się przygotowanym przez Ministerstwo Finansów projektem pt. "Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru oraz ochrony inwestorów na rynku finansowym", podała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Jak wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, projekt ten zakłada m.in. rozszerzenie składu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) oraz zmianę sposobu finansowania Komisji. Ponadto planowane jest stworzenie Funduszu Edukacji Finansowej.

"Głównym przyczyną opracowania projektowanej regulacji jest wzmocnienie nadzoru oraz ochrony inwestorów na rynku finansowym poprzez:

1. Zmianę sposobu finansowania Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) oraz Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) polegającą na zapewnieniu finansowania bezpośrednio z opłat wnoszonych przez nadzorowane podmioty rynku finansowego.

2. Zapewnienie lepszej koordynacji polityki państwa wobec rynku finansowego oraz wcześniejszą identyfikację związanych z jego funkcjonowaniem zagrożeń, co ma zostać osiągnięte poprzez poszerzenie składu KNF.

3. Stworzenie Funduszu Edukacji Finansowej, który ma na celu zwiększenie świadomości finansowej Polaków, w tym wiedzy o oferowanych produktach inwestycyjnych, oraz zapewnienie systemu rekompensat dla osób fizycznych, które nabyły obligacje, których emisja lub zbywanie odbyło się z naruszeniem przepisów prawa.

4. Określenie ram prawnych dla obrotu instrumentami dłużnymi w sposób zdematerializowany, co ma zapewnić lepszą ochronę inwestorów oraz skuteczniejszy nadzór nad podmiotami wprowadzającymi do obrotu instrumenty dłużne" - czytamy w informacji.

Obecnie zarówno KNF, jak i UKNF są finansowane za pośrednictwem budżetu państwa w całości ze składek i opłat wnoszonych przez podmioty nadzorowane, co oznacza, że wysokość wydatków jest neutralna dla deficytu budżetowego. Po przekształceniu Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w państwową osobę prawną składki i opłaty wnoszone będą bezpośrednio do UKNF, gdzie KNF będzie organem zarządzającym, wyjaśniono w materiale.

"Projekt zakłada ponadto rozszerzenie składu KNF. Członkami Komisji zostaną przedstawiciel prezesa Rady Ministrów, przedstawiciel Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz przedstawiciel ministra-członka Rady Ministrów właściwego do spraw koordynowania działalności służb specjalnych (dwóch ostatnich bez prawa głosu). Przepisy projektowanej ustawy ustanawiają także ramy prawne na potrzeby przekazywania informacji między KNF, jej członkami oraz innym organami, m.in. ABW, CBA, Policją i UOKiK" - czytamy dalej.

Projekt ustawy zakłada także utworzenie Funduszu Edukacji Finansowej przy KDPW. Celem działalności Funduszu będzie realizacja dwóch zasadniczych zadań – (1) zwiększenie świadomości finansowej Polaków oraz (2) utworzenie systemu rekompensat dla osób fizycznych, które nabyły obligacje, których emisja lub zbywanie odbyło się z naruszeniem przepisów prawa, napisano także.