Ministerstwo Infrastruktury przedstawiło projekt nowego rozporządzenia w sprawie doskonalenia techniki jazdy. Najważniejszą zmianą jest sposób prowadzenia rejestru osób szkolonych.
Dotychczas obejmował on jedynie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia instruktora nauki jazdy, teraz będzie dotyczyć także pozostałych szkoleń: w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym, dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i przewożących wartości pieniężne oraz z jazdy w warunkach specjalnych. Nie trzeba już będzie zakładać odrębnego rejestru osób szkolonych w każdym roku kalendarzowym. Do karty lub dzienniczka zajęć będą wpisywane numery rejestracyjne samochodów, na których zdjęcia się odbyły, oraz imiona, nazwiska i podpisy prowadzących je instruktorów.
Zmiany te mają ułatwić wojewodzie nadzór nad kursami, co pozwoli poprawić ich jakość.
W projekcie doprecyzowano, że część teoretyczną egzaminu na instruktora techniki jazdy ocenia dwóch egzaminatorów, a osoba szkolona odbywa część praktyczną szkolenia, kierując pojazdem przez określoną liczbę godzin. Zdający będzie zobowiązany pokazać przed egzaminem prawo jazdy, a komisja egzaminacyjna będzie musiała poinformować o wyniku egzaminu organ zgłaszający zdającego. Ponadto zmieniono kilka wzorów wniosków oraz wymagania dotyczące fotografii do nich dołączanych (będą teraz takie same jak do prawa jazdy i dowodu osobistego).
Wydanie projektu jest konieczne, gdyż w związku z wejściem w życie przepisów wprowadzających ustawę – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r., poz. 650) poprzednie rozporządzenie (z 16 stycznia 2013 r.) utraci moc od 1 maja 2019 r. Obecnie w Polsce jest 18 ośrodków doskonalenia techniki jazdy stopnia podstawowego i 24 stopnia wyższego.
Etap legislacyjny
Projekt znajduje się w konsultacjach