Za przyjęciem ustawy było 423 posłów, jeden był przeciw, a 5 wstrzymało się od głosu. W czwartkowych głosowaniach Sejm odrzucił większość poprawek wniesionych do projektu przez kluby opozycyjne. Poparł 9 poprawek, które zgłosiły kluby koalicji - PO i PSL.

Wśród odrzuconych poprawek znalazły się m.in. propozycja, by przy przeniesieniu numeru, firma, do której przenosi się abonent płaciła "odstępne" tej, z której odchodzi.

Przepadła też jedna z poprawek PSL - by prezes UKE przedstawiał sprawozdanie Sejmowi i był odwoływany przed końcem kadencji, jeśli takie sprawozdanie zostanie przez Sejm odrzucone.

Uchwalone przepisy przewidują, że sprawozdanie prezesa UKE trafi do ministra właściwego do spraw łączności, a gdyby ten negatywnie je zaopiniował, prezes mógłby być odwołany przed upływem 5-letniej kadencji. Prezesa UKE, zgodnie z przepisami powołuje i odwołuje Sejm za zgodą Senatu na wniosek Prezesa Rady Ministrów. Obecnie powołuje go premier po konkursie organizowanym przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji.