Ustawa ma umożliwić Skarbowi Państwa udzielanie gwarancji zwiększania funduszy własnych instytucji finansowych, które popadną w tarapaty finansowe. Możliwe będzie też przejmowanie przez państwo zagrożonych instytucji finansowych.

Do propozycji rządu komisja wprowadziła kilka poprawek. Akceptację uzyskała np. poprawka PiS obligująca ministra finansów do składania sejmowej Komisji Finansów Publicznych kwartalnych sprawozdań z wykonywania przepisów ustawy.

Zostały natomiast odrzucone inne propozycje PiS. Chodziło m.in. o wprowadzenie przepisu, który miałby na celu wyznaczenie dolnego limitu (na poziomie 25 proc.) zaangażowania państwa w objęcie emisji papierów wartościowych przedsiębiorstwa, któremu państwo udzieliłoby gwarancji.

"Pomoc ma być adekwatna do potrzeb, więc doktrynalne określenie minimalnego poziomu jest niecelowe" - wyjaśniał wiceminister finansów Dariusz Daniluk.

"Państwo powinno działać w interesie podatników"

Ostry spór między opozycją i rządem wywołał jeden z projektowanych przepisów dotyczących przejęcia przez państwo zagrożonej utratą wypłacalności instytucji w drodze przymusowego wykupu akcji. Do ustalenia ceny wykupu mają być stosowane przepisy ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji. Według opozycji może to oznaczać, że akcje przejmowanych firm będą kupowane po cenie wyższej niż rynkowa.

"Państwo powinno działać w interesie podatników, a nie w interesie akcjonariuszy instytucji finansowych" - uważa Aleksandra Natalli-Świat z PiS.

"Skarb Państwa nie zapłaci więcej niż wynikałoby z wyceny"

Przedstawiciele MF nie chcieli zaprzeczyć, ani potwierdzić możliwości wystąpienia sytuacji, w której Skarb Państwa objąłby akcje zagrożonej instytucji po cenie wyższej niż ich wartość rynkowa wyznaczona np. przez notowania giełdowe.

"Skarb Państwa nie zapłaci więcej niż wynikałoby z wyceny" - zapewnił zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego w MF Sebastian Skuza.

"Wszystkim nam zależy, aby z uchwalanych przez nas przepisów żadna instytucja finansowa nie musiała skorzystać" - podsumował posiedzenie Komisji jej przewodniczący Zbigniew Chlebowski.

Przejęcie banku lub zakładu ubezpieczeń nastąpi przez przymusowy wykup akcji

Projekt zakłada, że rząd, na wniosek ministra finansów, będzie mógł podjąć decyzję o przejęciu instytucji finansowej. Będzie to możliwe po zasięgnięciu opinii prezesa Narodowego Banku Polskiego i przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego.

Przejęcie banku lub zakładu ubezpieczeń nastąpi przez przymusowy wykup akcji od dotychczasowych akcjonariuszy przez Skarb Państwa.

Decyzja o przejęciu instytucji finansowej ma być wykonalna natychmiast.

Wszelkie rozliczenia z dotychczasowymi akcjonariuszami przejętej instytucji finansowej - w tym zapłata za przymusowo wykupywane akcje - mają być prowadzone przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Z projektu wynika, że gdy minie zagrożenie niewypłacalnością, to minister finansów będzie zobowiązany do sprzedaży przejętych akcji instytucji finansowej.

Oprócz tego projekt zawiera przepisy, które mogą być wykorzystane, gdy w czasie postępowania naprawczego konieczne będzie zwiększenie funduszy własnych instytucji finansowych. W takiej sytuacji banki lub zakłady ubezpieczeń będą mogły uzyskać gwarancje Skarbu Państwa zwiększenia takich funduszy.

Projekt przewiduje, że państwo będzie mogło korzystać z uprawnień danych w ustawie o rekapitalizacji niektórych instytucji finansowych, w większości do końca 2010 r.