Jeżeli samozatrudniający zadłuża się i staje się niewypłacalny, musi liczyć się z tym, że w razie ogłoszenia jego upadłości majątek wspólny, którego dorobił się z małżonkiem, wejdzie do masy upadłości. Rozdzielność majątkowa z małżonkiem powstanie dopiero z dniem ogłoszenia upadłości między nim a drugim małżonkiem. Następuje to automatycznie z mocy prawa, bez składania wniosku przez dłużnika, jego małżonka albo wierzyciela.

Małżonek upadłego przedsiębiorcy odpowiada swoim udziałem w majątku wspólnym za zobowiązania, których sam nie zaciągał, a często nawet nie wiedział o długu. Będzie mógł jedynie dochodzić swoich roszczeń w postępowaniu upadłościowym i może domagać się zasądzenia na jego rzecz należności z tytułu swojego udziału w majątku wspólnym.

Swoją wierzytelność powinien zgłosić sędziemu komisarzowi.

Ustawa z 6 marca 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym wprowadziła możliwość dokonania pewnych wyłączeń z masy upadłości.

Do masy upadłości nie wejdą przedmioty, które służą małżonkowi upadłego wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej, nawet wówczas, gdyby były one objęte wspólnością małżeńską.

Nie zostaną wyłączone natomiast przedmioty majątkowe nabyte do majątku wspólnego w ciągu dwóch lat przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Przed zabraniem dorobku rodziny na poczet zadłużenia nie zawsze uchroni też ustanowienie rozdzielności majątkowej przez małżonków. Znowelizowane przepisy wprowadziły bowiem zasadę, że nawet ustanowienie rozdzielności majątkowej na podstawie orzeczenia sądu w ciągu roku przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie jest bezskuteczne w stosunku do masy upadłości.

Wyjątek od tej zasady zostanie dopuszczony tylko wówczas, gdy pozew o ustanowienie rozdzielności został złożony co najmniej na dwa lata przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Zasadę tę będzie stosować się również wówczas, gdy rozdzielność majątkowa powstała z mocy prawa w ciągu roku przed dniem, w którym wierzyciel albo dłużnik złożyli wniosek o ogłoszenie upadłości.

Z mocy prawa rozdzielność ta powstaje na przykład w razie orzeczenia przez sąd rozwodu, separacji albo ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków.

WAŻNE!

Intercyza będzie skuteczna, jeśli została zawarta co najmniej dwa lata przed złożeniem wniosku o upadłość