Arbitraż jest coraz częściej wybieranym sposobem rozstrzygania sporów w stosunkach handlowych. Treść klauzul arbitrażowych jest zazwyczaj ograniczona do minimum. Tymczasem można je zredagować w sposób bardziej kompletny, wzbogacając postanowienia o użyteczne zapisy.

Wyróżnia się dwa podstawowe warunki klauzuli arbitrażowej. Po pierwsze, strony muszą wyrazić zgodę na uznanie orzeczenia sądu arbitrażowego za ostateczne i wiążące. Taki zapis jest konieczny, mimo że zgodnie z regulaminem większości instytucji arbitrażowych rozstrzygnięcia arbitrażowe są ostateczne i wiążące dla stron. Drugi warunek dotyczy rodzajów sporów, które mogą być przekazane do sądu arbitrażowego. Strony postanawiają zazwyczaj o podawaniu sporów wynikających z umowy do sądu arbitrażowego, istnieje jednak możliwość sprecyzowania przedmiotu sporów, które mogą być rozwiązane w drodze arbitrażu.

Ponadto strony mogą zawrzeć następujące użyteczne zapisy w klauzuli arbitrażowej:

• Zasady formalne oraz wybór arbitrażu ad hoc lub arbitrażu instytucjonalnego.

Strony mogą dokonać wyboru między arbitrażem ad hoc oraz arbitrażem instytucjonalnym, co oznacza, że postępowanie będzie prowadzone w oparciu o zasady stosowane przez daną instytucję arbitrażową. Instytucją arbitrażową najczęściej wybieraną przez polskich przedsiębiorców jest Krajowa lub Międzynarodowa Izba Handlowa.

• Miejsce arbitrażu.

W celu uproszczenia procedur strony mogą także wyznaczyć miejsce postępowania arbitrażowego w klauzuli arbitrażowej.

• Prawo właściwe.

Strony mogą poddać stosunki umowne wybranemu przez siebie prawu. Jednakże jeśli prawo właściwe nie zostanie wskazane w klauzuli, wybór ten pozostanie w gestii arbitrów.

• Liczba arbitrów.

Regulaminy instytucji arbitrażowych przewidują zazwyczaj obecność jednego arbitra lub trybunału kolegialnego złożonego z trzech arbitrów. Wskazane jest, aby strony dokonały wyboru jednej lub drugiej możliwości w klauzuli arbitrażowej.

• Język postępowania arbitrażowego.

Analogicznie do kwestii prawa właściwego, strony mają swobodę wyboru języka postępowania arbitrażowego.

• Próba polubownego rozwiązania sporu.

Strony często zobowiązują się, że dołożą wszelkich starań, aby rozwiązać spór w sposób polubowny, zanim zdecydują o jego przekazaniu do rozstrzygnięcia przez sąd arbitrażowy. Podstawą do zastosowania procedury polubownego rozstrzygnięcia sporu jest zawarcie odpowiedniego zapisu w klauzuli arbitrażowej.

Strony mogą zawrzeć także inne postanowienia w klauzuli, np. odnośnie do kwalifikacji arbitrów lub obowiązku zachowania poufności.