Szkolenia dla personelu

Pracownicy zatrudnieni przy porcjowaniu i wydawaniu posiłków powinni uzyskać określone przepisami o chorobach zakaźnych i zakażeniach orzeczenia lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych o braku przeciwwskazań do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby. Osoby te powinny być również przeszkolone z zakresu zasad dobrej praktyki higienicznej. Są one zobowiązane również do zachowania czystości osobistej i używania odzieży ochronnej, a także powinny mieć dostęp do oddzielnej ubikacji.

Odpowiedzialność za warunki higienicznosanitarne w placówce oraz przygotowanie i przeszkolenie personelu ponosi właściciel zakładu. W przypadku rozpoczęcia działalności bez wymaganych zezwoleń inspektor sanitarny może nałożyć na przedsiębiorcę grzywnę w wysokości pięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

WYMAGANE DOKUMENTY

● opis lokalu wraz z rysunkami rzutów i przekrojów przedmiotowych pomieszczeń placówki z uwzględnieniem przeznaczenia pomieszczeń ● zmiana sposobu użytkowania, jeżeli budynek (pomieszczenia) nie ma przeznaczenia na cele dydaktyczne, edukacyjne lub oświatowo-wychowawcze ● założenia funkcjonalno-programowe placówki ● badanie bakteriologiczne wody ● protokół z pomiaru natężenia oświetlenia światłem sztucznym ● protokół z pomiarów wydajności instalacji wentylacji mechanicznej lub klimatyzacji ● protokół potwierdzający prawidłowość działania instalacji wentylacji grawitacyjnej wraz z załącznikiem graficznym (tzw. protokół kominiarski) ● ewentualna zgoda na odstępstwa ze względu wysokość pomieszczeń ● dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością (umowa najmu, akt własności lub inne) ● umowa na wywóz śmieci ● zaświadczenia: NIP, REGON, KRS lub wpis do ewidencji ● wniosek o zatwierdzenie i zarejestrowanie działalności w zakresie żywienia (do pobrania na stronie internetowej każdej stacji sanitarnej).

Podstawa prawna

● Rozporządzenie (WE) 852 Parlamentu Europejskiego i Rady z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. L 139 z 30 kwietnia 2004 r.), zał. II.

● Ustawa z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2006 r. nr 171, poz. 1225) wraz aktami wykonawczymi.

● Rozporządzenie ministra zdrowia. z 17 kwietnia 2007 r. w sprawie pobierania i przechowywania próbek żywności przez zakłady żywienia zbiorowego zamkniętego (Dz.U. z 2007 r. nr 80, poz. 545).

● Rozporządzenie ministra zdrowia z 2 lutego 2006 r. w sprawie badań do celów sanitarno-epidemiologicznych (Dz.U. z 2006 r. nr 25, poz. 191).