Nie minęły czasy, gdy o dostępie do unijnej dotacji może decydować kolor długopisu, którym przedsiębiorca wypełni wniosek o wsparcie - wynika z raportu Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan na temat zasad przyznawania przez regiony unijnych pieniędzy dla firm.
Organizacja przedsiębiorców zbadała obowiązkowe kryteria, które musi wypełnić przedsiębiorca starający się o dotacje. Wyniki raportu porażają. Urzędnicy z 16 województw wymyślili łącznie blisko 190 różnych wymogów. PKPP Lewiatan porównała je z przygotowanymi przez siebie wzorcowymi kryteriami. Okazuje się, że wymogi stawiane w najlepszych województwach - śląskim i kujawsko-pomorskim - pokrywają się w ok. 60 proc. z listą. W przypadku najsłabszych województw - zachodniopomorskiego i lubuskiego - jest to poziom ok. 25 proc. Rekordzistą jest Małopolska, gdzie tylko 11 proc. wymogów jest przyjaznych dla lokalnych firm.
Według autorów raportu, urzędnicy w samorządach stworzyli kryteria ubiegania się o unijne dotacje w oderwaniu od doświadczeń, które urzędy centralne miały z funduszami unijnymi na lata 2004-2006. Efekt jest taki, że na poziomie centralnym wymogi są dla firm akceptowalne, a w przypadku regionalnych programów operacyjnych króluje restrykcyjność i niejasność - wzorcowa lista kryteriów, którą stworzyła organizacja PKPP Lewiatan, miała być kompromisem między oczekiwaniami firm i urzędników.
Kryteria formalne nie powinny być traktowane jako test na sprawność wnioskodawcy, a narzędzia, z których korzysta, powinny chronić go przed popełnieniem błędu. Dlatego wnioski powinny być przygotowywane w generatorze wniosków, który umożliwiałby jednoznaczne porównanie wersji papierowej z elektroniczną (np. poprzez sumę kontrolną) oraz chroniłby przed modyfikacjami sam formularz oraz treść wniosku w trakcie oceny. Generator powinien informować o polach, których wypełnienie jest wymagane, pełnić funkcję arkusza kalkulacyjnego z automatycznie przeliczanymi kwotami oraz zawierać bądź wpisane dane stałe dla danego naboru/konkursu (np. nazwę działania) bądź rozwijane listy.
Konieczne jest systematyczne upowszechnianie najlepszych praktyk i umożliwienie poszczególnym instytucjom porównania z liderami stosującymi dobre rozwiązania. Dlatego PKPP Lewiatan stworzyła wzorcowy zestaw kryteriów formalnych. Propozycje powstały w oparciu o sformułowania kryteriów, które już są stosowane w różnych działaniach i programach. PKPP Lewiatan przekazała swój raport do urzędów marszałkowskich. Część z nich zgadza się z uwagi w nim zamieszczonymi, inne go kontestują.
PROPONOWANE PRZEZ PKPP LEWIATAN KRYTERIA WZORCOWE
● Wniosek złożony w instytucji wskazanej w ogłoszeniu o konkursie.
● Wniosek złożony w terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie.
● Wniosek złożony na właściwym dla danego działania formularzu (formularz wniosku powinien być wskazany w ogłoszeniu o konkursie).
● Wniosek wypełniony w języku polskim.
● Wniosek podpisany przez osobę uprawnioną do podejmowania decyzji w imieniu wnioskodawcy.
● Wniosek złożono w 2 egzemplarzach.
● Do wersji papierowej wniosku załączono wersję elektroniczną.
● Wersja papierowa (2 egzemplarze) jest tożsama z wersją elektroniczną wniosku (suma kontrolna na wszystkich stronach wniosku oraz wersji elektronicznej wniosku jest jednakowa).
● Wniosek zawiera wszystkie strony.
● Wszystkie wymagane pola we wniosku zostały wypełnione (pola, których wypełnienie jest obligatoryjne, wskazuje instrukcja wypełniania wniosku).
● Do wniosku załączono wszystkie wymagane załączniki określone w ogłoszeniu o konkursie.
● Wniosek jest trwale spięty.
● nioskodawca należy do kategorii beneficjentów wskazanych w ogłoszeniu o konkursie, uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie.
● Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 211 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.
● Wnioskodawca prowadzi działalność na terenie RP/województwa.
● Projekt jest realizowany na terenie województwa.
● Okres realizacji projektu jest zgodny z terminem podanym w ogłoszeniu o konkursie/okresem programowania.
● Wnioskowana kwota wsparcia jest zgodna z maksymalną i/lub minimalną wartością dotacji wskazaną w ogłoszeniu o konkursie.
● Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia w kwocie wydatków kwalifikowalnych projektu jest zgodny z maksymalnym limitem określonym w ogłoszeniu o konkursie.
● Wartość projektu jest zgodna z kwotami (minimalną i/lub maksymalną) określonymi w ogłoszeniu o konkursie.
● Poziom cross-financingu nie przekracza dopuszczalnego limitu.
● Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych (PKD/EKD) z możliwości uzyskania wsparcia w ramach działania.