Rozwój turystyki w Polsce zasiliło w ramach perspektywy finansowej na lata 2004 - 2006 blisko 900 mln zł pochodzących z funduszy europejskich. W całym kraju zrealizowano lub wciąż realizuje się ok. 2,8 tys. projektów inwestycyjnych ściśle związanych z rozwojem turystyki. W latach 2007 - 2013 środki na rozwój tej branży będą dostępne przede wszystkim w ramach 16 regionalnych programów operacyjnych, ale również w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka oraz Programie Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej.

W związku z planowaną organizacją Euro 2012, pojawiła się konieczność szybkiej, sprawnej i profesjonalnej rozbudowy bazy noclegowo-gastronomicznej oraz aktywnej promocji poszczególnych regionów Polski. Branży turystycznej sprzyja fakt, iż w latach 2007 - 2013 większość środków unijnych zostanie skierowana bezpośrednio do regionów (dzięki temu branża może liczyć na zwiększone możliwości finansowania inwestycji).

Planowane dofinansowanie branży turystycznej będzie znacząco różnić się pomiędzy poszczególnymi województwami. Różnice dotyczą zarówno kwot przeznaczonych na dofinansowanie, grup beneficjentów, jak i przykładowych rodzajów projektów.

Wydzielona pula

Przedsiębiorcy z branży turystycznej będą łatwiej sięgać po dotacje w województwach, które zdecydowały się na wydzielenie oddzielnej puli unijnych pieniędzy na wsparcie tego sektora. Jednak nie wszystkie regiony zdecydowały się na taki krok, choć wszystkie mają środki przeznaczone na wsparcie turystyki. W takich regionach firmy turystyczne muszą ubiegać się o fundusze pieniądze razem z innymi przedsiębiorcami.

Przykładem regionu, w którym potrzeby branży turystycznej zostały zauważone, jest województwo kujawsko-pomorskie. Samorząd zdecydował, aby w ramach priorytetu szóstego regionalnego programu operacyjnego stworzyć działanie, które będzie wspierało m.in. inwestycje miejscowych firm turystycznych. Na ten cel przeznaczono blisko 28 mln euro. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że to niewielka kwota. Dla porównania jednak - ten sam region przeznaczył na wsparcie mikroprzedsiębiorstw ponad 17 mln euro. Niestety, z tych pieniędzy będą mogły korzystać także inne podmioty, m.in.: samorządy, zakłady opieki zdrowotnej, parki krajobrazowe, organizacje pozarządowe czy też podmioty prowadzące uzdrowiska w Ciechocinku, Inowrocławiu, Wieńcu-Zdrój czy Maruszy pod Grudziądzem.

W ramach Działania 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych będzie można uzyskać dofinansowanie do projektów związanych z budową, przebudową i rozbudową infrastruktury oraz obiektów o znaczeniu regionalnym lub ponadregionalnym, służących rozwojowi takich form turystycznych, jak turystyka wodna, zimowa, agroturystyka, konna, leśna czy też rowerowa. Jak wskazuje nazwa działania, wsparciem zostaną także objęte: rozbudowa, przebudowa i modernizacja urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego, ujęć wód leczniczych i termalnych. Władze regionu nie zapomniały również o bazie noclegowej. Przedsiębiorcy będą mogli uzyskać dotacje na inwestycje w budowę hoteli, pensjonatów, a także obiektów gastronomicznych i rekreacyjno-sportowych. W ramach działania będą wspierane też projekty o charakterze miękkim (np. promocja produktów turystycznych czy uzdrowiskowych czy tworzenie systemów informacji turystycznej).

Firmy, które zdecydują się skorzystać z Działania 6.2, będą mogły uzyskać maksymalne dotacje w wysokości 50 proc. poniesionych nakładów inwestycyjnych (liczonych według kosztów kwalifikowanych). Jeśli nie będzie występowała pomoc publiczna (co w przypadku firm jest niemożliwe), poziom wsparcia wzrasta do maksymalnie 60 proc.