Plany te przekazał do zatwierdzenia prezesowi Agencji tzw. zarządca kompensacji (firma Bud-Bank Leasing z Warszawy), odpowiedzialny za wycenę, podział oraz sprzedaż majątku obu zakładów.

"ARP wyda decyzję o zatwierdzeniu planu sprzedaży majątku obu stoczni niezwłocznie po uzyskaniu opinii rady wierzycieli w tej sprawie. Kolejnym krokiem (...) będzie ogłoszenie otwartych, publicznych, nieograniczonych i bezwarunkowych przetargów na ich sprzedaż" - napisano w komunikacie.

"Pierwsze ogłoszenia w tej sprawie są planowane na 16 marca. Będą to przetargi na zespoły składników majątku obejmujące nieruchomości. Przetargi na ruchomości ogłaszane będą również po 16 marca, będą rozstrzygane po upływie 2 tygodni od dnia publikacji ogłoszenia w prasie" - dodano.

ARP poinformowała, że rozstrzygnięcie przetargów na nieruchomości obu stoczni nastąpi po upływie 8 tygodni, czyli od 18 maja br. Proces sprzedaży majątku zakładów ma się zakończyć 31 maja 2009 r.

KE: pomoc finansowa, którą polski rząd udzielił stoczniom w Gdyni i Szczecinie, nielegalna

W ub.r. Komisja Europejska uznała za nielegalną pomoc finansową, którą polski rząd udzielił stoczniom w Gdyni i Szczecinie. KE dała polskiemu rządowi czas do czerwca br. na sprzedaż majątku obu stoczni. Do tego czasu zakłady mają też zwolnić wszystkich pracowników (w Gdyni jest to około 5200 osób, w Szczecinie - niespełna 4 tysiące).

W poniedziałek ze stoczni Gdynia odeszło pierwszych 70 pracowników zwolnionych w ramach programu dobrowolnych odejść. Kolejna tura zwolnień planowana jest na połowę marca. W Stoczni Szczecińskiej Nowa zwolniono już 431 osób.

Szczegóły związane z wyprzedażą majątku oraz zwolnieniami zostały zawarte w tzw. specustawie stoczniowej, która weszła w życie 6 stycznia. Specustawa nie gwarantuje produkcji statków w sprzedanych stoczniach.