Za przyjęciem zmian głosowało 413 posłów, nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Według noweli działające na rynku finansowym instytucje, które nie są bankami, będą musiały przekazywać sprawozdania do NBP. Najpierw obowiązek ten zostanie nałożony na fundusze inwestycyjne - instytucje, które lokują pieniądze wpłacone np. przez osoby fizyczne oraz firmy. Funduszem zarządza towarzystwo funduszy inwestycyjnych (TFI).

Nowe przepisy zobowiązują ministra finansów do określenia jakie dane będą musiały być przekazywane do NBP i w jakich terminach. W miarę potrzeb, minister na podstawie znowelizowanej ustawy, będzie mógł objąć obowiązkiem składania sprawozdań kolejne instytucje.

Dane będą przekazywane NBP w formie elektronicznej.

Zawarte w noweli przepisy dostosują polskie regulacje do wymogów unijnych. Zgodnie z wymogami UE, Europejski Bank Centralny (EBC) musi zbierać od władz krajów członkowskich i od podmiotów gospodarczych dane statystyczne. W imieniu Polski dane te będzie zbierał i przekazywał NBP.

Nowelizacja wejdzie w życie po upływie sześciu miesięcy od ogłoszenia.