Od 31 marca 2009 r. nie będzie już nadmiernych formalności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Każdy będzie mógł rozpocząć działalność handlową, usługową lub produkcyjną już w dniu założenia wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej albo po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. Natomiast we wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej może wskazać późniejszy termin podjęcia działalności gospodarczej niż dzień złożenia wniosku.

Samozatrudniający się, tak jak pozostali przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi, podlega wpisowi do ewidencji.

Uproszczenie zasad zgłaszania do ewidencji działalności gospodarczej przewidują przepisy ustawy z 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2009 r. nr 18, poz. 97), które wchodzą w życie 31 marca 2009 r.

Składając wniosek o wpis do ewidencji lub o jego zmianę, samozatrudniający nie będzie już ponosił od 31 marca 2009 r. żadnych opłat.

Po 31 marca 2009 r. wniosek będzie można złożyć osobiście albo przesłać do urzędu gminy listem poleconym. W tym drugim przypadku własnoręczny podpis musi poświadczyć notariusz. Można będzie również wniosek złożyć w wersji elektronicznej, korzystając z formularza dostępnego na stronie internetowej urzędu gminy. Taki wniosek można będzie podpisać podpisem elektronicznym. Gdyby przedsiębiorca tego nie zrobił, organ gminy zawiadomi go o terminie i miejscu podpisania wniosku, nie później niż w ciągu trzech dni roboczych od złożenia go albo od rozpoczęcia działalności gospodarczej.

W takim przypadku będzie się przyjmować za dzień złożenia wniosku ten dzień, w którym przedsiębiorca podpisał go.

Znowelizowane przepisy nałożyły na przedsiębiorcę też obowiązek, aby we wniosku o wpis do ewidencji gospodarczej dodatkowo podał on jeszcze numer telefonu i adres poczty elektronicznej.

Nowy wzór wniosku papierowego oraz elektronicznego określi niebawem Rada Ministrów. Zawierał on będzie również dane niezbędne w związku z załatwianiem formalności o nadanie REGON aktualizację NIP albo nadanie tego numeru, a także zgłoszenie płatnika składek do ZUS bądź zgłoszenie oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia w KRUS.

Niezwłocznie po otrzymaniu podpisanego wniosku organ ewidencyjny wpisze samozatrudniającego do ewidencji działalności gospodarczej i z urzędu doręczy mu zaświadczenie o wpisie.

Od 31 marca 2009 r. wniosek o wpis do ewidencji będzie jednocześnie wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON), zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym na potrzeby numeru NIP, a także zgłoszeniem płatnika składek albo jego zmiany dla potrzeb ubezpieczeń społecznych.

Zamiast samozatrudniającego podstawowych formalności dopełni organ ewidencyjny.

W ciągu trzech dni od dokonania wpisu prześle on dane z wniosku przedsiębiorcy do odpowiednich urzędów. Gdyby samozatrudniający nie miał jeszcze nadanego numeru NIP, to organ gminy poczeka, aż naczelnik urzędu skarbowego nada go i dopiero po uzupełnieniu wniosku o ten numer prześle zgłoszenie do ZUS lub KRUS.