Szefowa UOKiK Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel nie zgodziła się na przejęcie przez spółkę Orzeł Biały firmy Baterpol. Są to jedyne w kraju podmioty działające w branży przetwarzania odpadów niebezpiecznych z zużytych akumulatorów. Urząd stwierdził, że po koncentracji działalności, przestałaby istnieć konkurencja na tym rynku.

UOKiK zajął się także sprawą wydanej w czerwcu 2007 r. zgody na przejęcie, pod pewnymi warunkami, spółki Ahold przez Carrefour. Przejmujący musiał sprzedać dziewięć sklepów do końca ub.r. Z informacji przekazanych przez spółkę wynika, że w przypadku dwóch placówek handlowych nastąpiło to po 31 grudnia ub.r. Jak poinformował UOKiK, niezrealizowanie warunków zgody Urzędu może skutkować nałożeniem na przedsiębiorcę kary finansowej w wysokości stanowiącej równowartość do 10 tys. euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu decyzji.

UOKiK jest uprawniony do badania rynkowych skutków fuzji i przejęć

Fuzje i przejęcie są zjawiskiem charakterystycznym dla okresów dobrej koniunktury gospodarczej. W okresach kryzysu gospodarczego przedsiębiorcy nastawieni są w większym stopniu na obronę swojej pozycji rynkowej. Potwierdzają to dane Urzędu - od początku 2009 roku wpłynęło dziewięć wniosków o zgodę na dokonanie koncentracji, podczas gdy w analogicznym okresie roku ubiegłego było ich trzykrotnie więcej.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest uprawniony do badania rynkowych skutków fuzji i przejęć, a nawet blokowania transakcji, które mogą trwale zakłócić konkurencję na rynku.