Koniec ubiegłego roku zaskoczył nas ogólnoświatowym kryzysem finansowym. Wydawało się, że stabilna gospodarka naszego kraju nie odczuje silnie jego skutków. Ostatnie tygodnie wskazują jednak na coraz większe konsekwencje zbliżającej się recesji. Nasza gospodarka potrzebuje dynamicznego dopływu kapitału. Wydaje się, że remedium na bieżącą sytuację mogą być fundusze unijne. Paradoksalnie opóźnienie w wydatkowaniu środków w nowej perspektywie finansowej 2007-2013 może teraz działać na naszą korzyść.

Proste fundusze

W ciągu dwóch lat wdrażania nowych programów pomocowych - jak podaje Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - wydatkowano zaledwie 3,4 proc. alokacji przewidzianej na ten okres. Kumulacja niewydatkowanych środków i rządowe zapowiedzi w usprawnieniu systemu przyznawania dotacji pozwolą uwolnić 16,8 mld zł. Kwota ta może wzrosnąć nawet do 19,8 mld zł wskutek przyznania Polsce zaliczki z Komisji Europejskiej.

Dotacje z Unii Europejskiej pozwolą na podtrzymanie poziomu nakładów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach, co przyczyni się do dynamizowania gospodarki. Poza zaplanowanymi i częściowo realizowanymi już rundami naboru projektów inwestycyjnych, działania administracji zarządzającej nakierowane są na usprawnienie systemu dysponowania środkami. W celu koordynacji tych prac, powstał Międzyresortowy zespół do spraw wykorzystania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej. W jego skład wchodzą eksperci - praktycy. Ich zadaniem jest badanie przypadków nadmiernej komplikacji procedur. Dotyczy to m.in. kwestii dostępu i rozliczania środków z funduszy strukturalnych. Przedsięwzięcie realizowane jest pod nazwą „Proste fundusze”. W sposób bezpośredni mogą w nim również uczestniczyć beneficjenci programów pomocowych. Na polecenie ministra rozwoju regionalnego, Elżbiety Bieńkowskiej, stworzona została skrzynka mailowa, na którą beneficjenci mogą przesyłać własne sugestie zmian. Korespondencję można kierować na adres elektroniczny: prostefundusze@mrr.gov.pl lub na adres pocztowy Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa) z dopiskiem na kopercie „Proste Fundusze”.