Chociaż z nowym rokiem wiele w przepisach podatkowych uległo zmianie, w regulacjach dotyczących cen transferowych nie były one znaczące.

Szacowanie transakcji

Obecny stan prawny nadal przewiduje możliwość doszacowania przez władze podatkowe dochodu podatnika, jeśli stwierdzą one, że warunki cenowe zastosowane w transakcjach realizowanych przez tego podatnika z krajowym lub zagranicznym podmiotem powiązanym nie odpowiadały warunkom rynkowym. W sytuacji skorzystania przez fiskusa z możliwości doszacowania dochodu podatnika wciąż grozi podatnikowi sankcja w postaci opodatkowania doszacowanych dochodów stawką 50 proc. zamiast standardowej stawki opodatkowania dochodów osób prawnych w wysokości 19 proc. Nic nie zmieniło się również w zakresie obowiązków podatnika dotyczących sporządzania dokumentacji cen transferowych, którą trzeba dostarczyć w ciągu siedmiu dni od wezwania przez urząd skarbowy. Należy przy tym pamiętać, że wspomniane regulacje od dwóch lat obowiązują również zakłady zagranicznych przedsiębiorstw działające w Polsce. Od 2006 roku polscy podatnicy mają także możliwość zabezpieczania się przed ryzykiem doszacowania dochodu z powodu zarzutu stosowania nierynkowych cen transferowych poprzez zawarcie uprzedniego porozumienia cenowego.

Dwustronna korekta

Ustawodawca wprowadził jednak dość istotną zmianę w art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), dodając ustępy 8b-8d oraz ustęp 9. Tymi zmianami wprowadził do ustawy możliwość zastosowania dwustronnej korekty dochodu (tzw. corresponding adjustment) i tym samym stworzył formalne podstawy eliminowania międzynarodowego podwójnego opodatkowania powstałego wskutek kwestionowania cen transferowych. Jeśli bowiem dochody polskiej spółki (zadeklarowane i opodatkowane w Polsce) zostaną przez administrację podatkową innego państwa uznane za dochody powiązanego z polską spółką podmiotu zagranicznego (wskutek np. obniżenia cen zakupu bądź podwyższenia cen sprzedaży) i zaliczone do podlegających opodatkowaniu dochodów tego podmiotu zagranicznego, możliwa jest odpowiednia korekta dochodów polskiej spółki (pod warunkiem że odpowiednia umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania przewiduje taką możliwość). Dotychczas takie korekty możliwe były na podstawie procedury wzajemnego porozumiewania się wynikającej z większości umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska. Ponieważ jednak procedura dawała jedynie możliwość porozumienia się, a nie wymuszała na władzach podatkowych krajów faktycznego porozumienia i dokonania odpowiednich korekt dochodu, w praktyce była przewlekła, nieskuteczna i nieefektywna.

Eliminacja podwójnego podatku

Dopiero przystąpienie do Konwencji Arbitrażowej, dotyczącej eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych, wprowadziło obligatoryjność porozumienia się władz podatkowych w celu rozwiązania konfliktu. Wciąż jednak praktycznym problemem pozostawał brak wyraźnych uregulowań proceduralnych w lokalnym prawie podatkowym. Dotychczas bowiem możliwość dokonania korekty wspomniana była jedynie w art. 19 ust. 1 rozporządzenia ministra finansów z 10 października 1997 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów podatników w drodze oszacowania cen w transakcjach dokonywanych przez tych podatników, przy czym wykorzystanie tego przepisu przez podatników było w praktyce utrudnione ze względu na charakter rozporządzenia. Przeniesienie tych uregulowań bezpośrednio do ustawy o CIT powinno zdecydowanie ułatwić firmom korzystanie z procedury dwustronnych korekt.

50 proc. wynosi stawka podatkowa stosowana do dochodów doszacowanych przez organy podatkowe

CENY TRANSFEROWE W PRAKTYCE

Procedura zawierania porozumień cenowych zawarta jest w rozdziale IIA Ordynacji podatkowej.

Uprzednie porozumienie cenowe - to pisemne porozumienie między podatnikiem (podatnikami) a administracją podatkową jednego lub większej liczby państw, którego przedmiotem jest ustalenie prawidłowej metody określania cen transferowych w przyszłych transakcjach podatnika z podmiotami powiązanymi. Zawierane są na czas określony, mają charakter wiążący dla organów podatkowych i podatnika.

Cele uprzednich porozumień cenowych:

• zapobieganie sporom między podatnikami a organami podatkowymi,

• zapobieganie podwójnemu opodatkowaniu podmiotów powiązanych (w przypadku porozumień dwustronnych i wielostronnych).

Ceny transferowe - to ceny stosowane w transakcjach zawieranych między podmiotami powiązanymi, mających za przedmiot: sprzedaż rzeczy lub praw; świadczenia usług (w tym również udzielanie pożyczek, kredytów, poręczeń i gwarancji); udostępnienie do korzystania rzeczy oraz dóbr niematerialnych.