Przedsiębiorcy z województw lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego do 31 lipca br. mogą ubiegać się nawet o 7 mln zł na inwestycje potrzebne do wdrożenia nowatorskich projektów, a także na zakup patentów, licencji czy technologii. Całkowity budżet konkursu wynosi 150 mln zł

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju - flagowy dokument rządu, wyznaczający kierunki działania państwa - podkreśla konieczność wspierania mniejszych ośrodków w pozyskiwaniu zewnętrznych funduszy. Projektem strategicznym realizującym ten cel jest tzw. „Pakiet dla średnich miast”, obejmujący tworzenie warunków dla inwestycji prywatnych w miejscowościach zagrożonych strukturalnym wykluczeniem.

„Wdrażanie innowacji przez MSP” jest jednym z działań, które wpisuje się we wspomniany Pakiet. Adresatami poddziałania 1.3.1, którego koordynatorem jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), są mikroprzedsiębiorcy oraz małe i średnie firmy z Polski Wschodniej, przy czym z budżetu konkursu większą część środków wydzielono z myślą o przedsiębiorcach z miast regionu o populacji powyżej 20 tys. mieszkańców lub większej, niż 15 tys. w przypadku stolic powiatów.

– Na wsparcie mogą liczyć projekty dotyczące inwestycji związanych z utworzeniem nowego zakładu lub wytwarzaniem nowego produktu. Ważne, by zmierzały do wprowadzenia na rynek innowacyjnych produktów, powstałych w oparciu o wyniki przeprowadzonych wcześniej prac badawczo-rozwojowych. Rozwiązania, na które postawiły podmioty ubiegając się o wsparcie w ramach programu, muszą być unikatowe przynajmniej na skalę kraju - podkreśla Izabela Wójtowicz, dyrektor Departamentu Wdrożeń Innowacji w Przedsiębiorstwach PARP.

Minimalny budżet projektu, z jakim przedsiębiorca może starać się o dofinansowanie, to 1 mln zł, a maksymalny to 50 mln euro. Dofinansowanie może sięgać nawet 70 proc. wydatków kwalifikowanych (w przypadku pomocy inwestycyjnej) oraz do 85 proc. w przypadku zakupu usług doradczych, ale nie więcej, niż 7 mln zł.

Jako że konkurs został ogłoszony w ramach działania 1.3 „Ponadregionalne powiązania kooperacyjne”, firma wnioskująca o dotację musi także, od co najmniej sześciu miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, funkcjonować w kooperatywie biznesowej, która skupia minimum pięciu przedsiębiorców działających w pokrewnych sektorach lub współpracujących przy tworzeniu produktów o charakterze komplementarnym. Sama kooperatywa musi istnieć przynajmniej od roku przed złożeniem wniosku, a w jej skład muszą wchodzić członkowie z dwóch lub więcej województw, w tym przynajmniej jednego z terenu Polski Wschodniej. Działalność kooperatywy powinna być koordynowana przez podmiot, który posiada siedzibę na terytorium Polski.

– Przedsiębiorca wnioskujący o dofinansowanie musi mieć przychody na poziomie przynajmniej 600 tys. zł w jednym z trzech zamkniętych lat obrotowych, przy czym może działać krócej, tj. przez 1 rok obrotowy liczący 12 miesięcy – dodaje Izabela Wójtowicz z PARP.

Na co można pozyskać pieniądze? Dotowane są zarówno wydatki poniesione na realizację inwestycji początkowej, związanej z wdrożeniem innowacji w przedsiębiorstwie wnioskodawcy, usługi doradcze związane z inwestycją, usługi w zakresie wzornictwa oraz doradztwa technicznego, jak i te poniesione na ochronę własności przemysłowej. Dofinansowanie można więc wykorzystać m.in. na zakup nieruchomości (w tym prawa użytkowania wieczystego), roboty i materiały budowlane oraz wytworzenie lub zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do uruchomienia produkcji. Dofinansowane mogą być także wydatki poniesione na nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie m.in. patentów i licencji. Ważne, by ich efektem było wprowadzenie na rynek produktów innowacyjnych, co najmniej w skali kraju, a innowacja musi być wynikiem prowadzonych wcześniej prac badawczo-rozwojowych (własnych lub nabytych).

Choć co do zasady dotacja jest refundacją poniesionych kosztów, to przedsiębiorcy mogą wystąpić o wypłatę tejże dotacji przed ponoszeniem wydatków w formie zaliczki. Wysokość zaliczki może wynosić nawet 40 proc. wartości dofinansowania, a koszty jej ustanowienia i utrzymania także należą do wydatków kwalifikowanych.

Więcej o trwającym naborze dowiedzieć się można dzięki informacjom zamieszczonym na stronach internetowych PARP.

Materiał powstał przy współpracy z PARP