Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS) z 12 lutego 2009 r. w sprawie C-475/07 dotyczącej zgodności obowiązujących w Polsce zasad opodatkowania energii akcyzą z przepisami wspólnotowymi daje producentom energii elektrycznej podstawę do żądania zwrotu akcyzy zapłaconej od energii elektrycznej po 1 stycznia 2009 r.

Weryfikacja transakcji

ETS stwierdził, że poprzez zaniechanie dostosowania do 1 stycznia 2006 r. swojego systemu opodatkowania energii elektrycznej do wymogów art. 21 ust. 5 akapit pierwszy tzw. dyrektywy energetycznej, tj. Dyrektywy Rady 2003/96/WE z 27 października 2003 r., w zakresie określenia momentu, w którym podatek od energii elektrycznej staje się wymagalny, Polska uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy tej dyrektywy.

Zgodnie z art. 21 ust. 5 dyrektywy energetycznej, obowiązek podatkowy w akcyzie powstaje w momencie dostawy energii elektrycznej przez dystrybutora lub redystrybutora. Polskie przepisy stanowią natomiast, że obowiązek podatkowy powstaje z dniem wydania energii, w praktyce więc podatnikami akcyzy w Polsce są producenci energii elektrycznej. Polska na dostosowanie swoich przepisów miała czas do 1 stycznia 2006 r.

Wyrok ETS oznacza, że producenci energii elektrycznej mogą domagać się zwrotu akcyzy zapłaconej od energii dostarczonej po 1 stycznia 2006 r. Zwrot akcyzy może jednak dotyczyć wyłącznie sytuacji, w których energia została dostarczona na rzecz dystrybutorów lub redystrybutorów, tylko w tym bowiem zakresie była ona nienależna. W związku z tym producenci energii elektrycznej powinni dokonać weryfikacji transakcji dokonanych po 1 stycznia 2006 r. i wyodrębnić:

• transakcje, w których energia sprzedawana była do dystrybutorów (redystrybutorów) oraz

• transakcje, gdzie energia dostarczana była do ostatecznych odbiorców i zużywana na własne cele.

Potencjalny zwrot będzie przysługiwał w zakresie pierwszej grupy transakcji.