Jakie są etapy postępowania w przypadku procedury likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?
Likwidacja spółki to proces trwający najczęściej od sześciu do 12 miesięcy, który rozpoczyna się uchwałą zgromadzenia wspólników o otwarciu likwidacji, a kończy postanowieniem sądu rejestrowego o wykreśleniu spółki z Krajowego Rejestru Sądowego.
Po otwarciu likwidacji, zgodnie z art. 281 k.s.h., likwidatorzy mają obowiązek sporządzenia bilansu otwarcia likwidacji. Na tym etapie należy ustalić należności i trwające procesy sądowe. Likwidacja nie może zostać zamknięta przed rozliczeniem należności i zakończeniem wszystkich procesów.
Obowiązkiem likwidatorów jest spłacenie wszystkich długów spółki oraz ściągnięcie wierzytelności. Wierzytelności mogą zostać również zbyte lub potrącone, a w niektórych sytuacjach umorzone.
Następnym zadaniem jest spieniężenie majątku spółki. Jeżeli chodzi o nieruchomości, są zbywane w drodze publicznej licytacji. Zbycie nieruchomości może nastąpić również z wolnej ręki, ale jedynie na mocy uchwały wspólników i po cenie nie niższej od uchwalonej.
Po spieniężeniu majątku następuje zaspokojenie wierzycieli. Najpierw zaspokajani są wierzyciele, których wierzytelności są wymagalne i nie są sporne. Będą to wierzyciele, którzy zgłosili wierzytelności w ciągu trzech miesięcy od ogłoszenia o otwarciu likwidacji, oraz wierzyciele, którzy byli spółce znani i przyjęli należne im świadczenia. Likwidatorzy są zobowiązani do złożenia do depozytu sum niezbędnych do zaspokojenia lub zabezpieczenia znanych spółce wierzycieli, którzy zgłosili je lub których wierzytelności nie są wymagalne albo sporne. Wierzyciele, którzy nie zgłosili roszczeń w terminie trzech miesięcy ani nie byli spółce znani, mogą żądać zaspokojenia należności z majątku jeszcze niepodzielonego.
Majątek pozostały po zaspokojeniu i zabezpieczeniu wierzycieli dzieli się między wspólników w stosunku do ich udziałów. Możliwe jest też po rozliczeniu zobowiązań i należności przekazanie całości lub części majątku spółki wspólnikom tytułem podziału majątku polikwidacyjnego.
Likwidatorzy sporządzają sprawozdanie likwidacyjne na dzień poprzedzający podział majątku między wspólników. Przekłada się je zgromadzeniu wspólników do zatwierdzenia uchwałą podjętą bezwzględną większością głosów. Po zakończeniu likwidacji sprawozdanie powinno być ogłoszone w siedzibie spółki i złożone sądowi rejestrowemu wraz z wnioskiem o wykreślenie spółki z rejestru przedsiębiorców. Pozostaje już tylko zgłoszenie przez likwidatorów do sądu rejestrowego wniosku o wykreślenie spółki z rejestru przedsiębiorców. Wówczas z chwilą wykreślenia spółki z rejestru ustaje jej byt prawny.