W pierwszym kwartale zwoływane są coroczne zebrania właścicieli we wspólnotach mieszkaniowych. Niewielu właścicieli bierze jednak w nich udział.
Zebranie umożliwia wspólnocie podsumowanie działań podjętych w poprzednim roku oraz powzięcie planów na rok następny - mówi zarządca Jerzy Lubomirski. Najważniejsze jest zatwierdzenie sprawozdania finansowego i udzielenie zarządowi absolutorium z podjętych w poprzednim roku działań oraz podjęcie decyzji o inwestycjach, które mają być wykonane w roku następnym - dodaje Jerzy Lubomirski.
O terminie zebrania zarząd powinien poinformować co najmniej na tydzień przed planowanym terminem.
- Ustawodawca nie wskazuje przy tym, czy ma być to skuteczne doręczenie - tłumaczy Bożena Biernatowska. Najczęściej zawiadomienie wkładane jest do skrzynki pocztowej lub jest dostarczane przez dozorcę albo administratora za potwierdzeniem odbioru. Niektóre wspólnoty umieszczają zawiadomienie o zebraniu na klatce schodowej lub przy drzwiach wejściowych. Taka praktyka nie powinna mieć miejsca - uważa Bożena Biernatowska.
Decyzje we wspólnocie mieszkaniowej podejmowane są większością głosów w formie uchwał - wskazuje Bożena Biernatowska, zarządca z ZZN WAM. Głosowanie według udziałów nie jest jedyną forma głosowania. Jeżeli jeden z właścicieli posiada większość udziałów lub jeżeli suma udziałów nierówna jest 1, można podjąć uchwałę o głosowaniu metodą jeden właściciel - jeden głos. Taki wniosek może również zgłosić 1/5 właścicieli lokali - dodaje Bożena Biernatowska.
Najczęstszym problemem wspólnot mieszkaniowych są właśnie problemy z uzyskaniem frekwencji na zebraniu i dlatego zarządy wspólnot mają problemy z podjęciem niezbędnych uchwał. Jest to szczególnie widoczne w nowych wspólnotach - wskazuje Jerzy Lubomirski.
Zdaniem Bożeny Biernatowskiej prowadzenie spraw wspólnoty utrudnia niechęć właścicieli do pełnienia funkcji w zarządzie, bo są zapracowani i nie chcą podejmować się kolejnych obowiązków.
Jeżeli wspólnota nie wybierze zarządu i nie ustanowi zarządcy, to wówczas każdy właściciel ma prawo złożyć wniosek do sądu o ustanowienie zarządcy przymusowego - mówi Paweł Kowalski, radca prawny z Kancelarii prawnej Rachelski i Wspólnicy. Rola takiego zarządcy w praktyce powinna ograniczać się do wybrania członków zarządu lub licencjonowanego zarządcy. Następnie, zarządca przymusowy powinien być odwołany - tłumaczy Paweł Kowalski.
Jeżeli na zebranie nie przyjdą wszyscy właściciele, to zarząd wspólnoty wysyła nieobecnym zawiadomienia, że dalsze głosowanie będzie kontynuowane w trybie indywidualnego zbierania głosów przez zarząd.
Jeżeli podjęte uchwały są sprzeczne z naszymi interesami lub z interesem wspólnoty, każdy właściciel może zaskarżyć je do sądu w ciągu sześciu tygodni od zebrania lub od powiadomienia go o podjętej w innym trybie uchwale.