Działanie 6.2 przewidziane jest w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki (PO KL) 2007-2013 jako wsparcie i promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Z unijnego programu wsparcia teoretycznie mogą skorzystać wszyscy (pracujący oraz bezrobotni), którzy mają pomysł na własną działalność, ale nie mają na ten cel środków.

Grupy priorytetowe

W praktyce w programie jest szczegółowy zapis dotyczący tzw. grup docelowych, którym w pierwszej kolejności przysługuje unijna pomoc: zarówno dotacje finansowe, jak i specjalistyczne szkolenia i doradztwo. W szczególności są to długotrwale bezrobotni, młode matki czy mieszkańcy obszarów miejskich. Nowym, dodatkowym kryterium obowiązującym przy wyborze zgłoszenia od tego roku jest także informacja, czy dana osoba pochodzi z powiatu, w którym realizowany jest dany program szkoleniowy. Z powodu zniesienia ustawowego obowiązku meldunkowego pod uwagę będzie brane faktyczne miejsce zamieszkania danej osoby.

Zgłoszenie

Nabór do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki prowadzą wyłonione w drodze konkursu organizacje na terenie wszystkich województw. Ogłaszają się one w środkach masowego przekazu i internecie. Ich lista w poszczególnych regionach dostępna jest na stronach internetowych wojewódzkich urzędów pracy lub wojewódzkich jednostek wdrażania programów unijnych. Informacji należy szukać w zakładce: PO KL.

Szkolenia

Osoby, które zakwalifikują się do programu prowadzonego w ramach Działań 6.2, tzn. przejdą w firmach prowadzących nabór na szkolenia pozytywnie etap rekrutacji, zostaną dopuszczone do dalszego postępowania, czyli właśnie przeszkolenia.

W poszczególnych organizacjach wstępna selekcja jest inaczej zorganizowana: zwykle składa się na nią ocena złożonego CV oraz wniosku wstępnego, teksty pisemne oraz psychologiczne, a także rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem.

Osoby, które pozytywnie przejdą przez eliminacje, zapraszane są na kilku- lub kilkunastodniowy cykl szkoleniowo-doradczy. W ramach nauki eksperci wykładają wiedzę z zakresu pisania biznesplanów i sporządzania analizy finansowej, udzielają informacji: jak założyć firmę (krok po kroku, formy prawne) i wybrać opodatkowanie, uczą podstaw marketingu i prawa pracy. W niektórych firmach samozatrudniający mają dodatkowo kursy języka angielskiego oraz zarządzania czasem pracy.

Środki finansowe

Dofinansowanie działalności ze środków unijnych może sięgać maksymalnie 40 tys. zł. Dotacja jest bezzwrotna, pod warunkiem że wydamy ją faktycznie na środki niezbędne do prowadzenia działalności i że firma przetrwa na rynku co najmniej rok.

Samozatrudniający może też liczyć na tzw. wsparcie pomostowe. Przez pierwsze sześć miesięcy działalności otrzyma on od firmy szkolącej bezzwrotną pomoc w łącznej wysokości 6,6 tys. zł (1,1 tys. zł miesięcznie) na opłatę stałych świadczeń, np. obowiązkowych składek społecznych, czynszu, prądu) z możliwością (tylko w indywidualnych przypadkach) przedłużenia tej pomocy o kolejne sześć miesięcy.

Nie wszystkim po równo

Nie wszyscy, którzy zakwalifikują się do programu i przejdą cykl szkoleń, otrzymają dofinansowanie swojej działalności. Środki są bardzo ograniczone, a chętnych wielu. W woj. łódzkim na jedno miejsce było aż 50 chętnych. Na całym Mazowszu jest zaś jedynie osiem firm szkolących (dla porównania na Śląsku dwa razy więcej).

W takiej sytuacji przeszkolone osoby bezrobotne mogą zwrócić się jeszcze o dofinansowanie działalności z urzędu pracy. Tyle że pomoc w powiatowych urzędach pracy jest ponaddwukrotnie niższa. Maksymalnie można starać się tam o ok. 18 tys. zł dofinansowania.

GRUPY DOCELOWE

To osoby fizyczne zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie roku przed przystąpieniem do projektu), w tym w szczególności osoby: pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej kolejnych 12 miesięcy w ciągu ostatnich dwóch lat, kobiety (w tym zwłaszcza powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci), osoby do 25 roku życia, niepełnosprawni, po 45 roku życia, zamieszkujący w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich oraz mieszkańcy miast do 25 tysięcy mieszkańców zamierzające podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z produkcją roślinną i/lub zwierzęcą.