Rozmawiamy z DANUTĄ JABŁOŃSKĄ, prezesem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - Wprowadzone zostały m.in. zmiany w kryteriach oceny wniosków o dotacje. Zrezygnowano z dodatkowych punktów za przynależność do sektora małych i średnich firm. Punkty przyznawane są za eksport nie tylko firmom, które już eksportują, lecz także tym, które do tej pory tego nie robiły i dzięki inwestycji rozpoczną taką działalność.
• Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) zakończyła już pierwszy tegoroczny konkurs w Działaniu 4.2 w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka (PO IG). Czy spodziewali się Państwo tak dużego zainteresowania ze strony firm akurat tym działaniem?
- Nabór wniosków rzeczywiście zakończyliśmy bardzo szybko, bo już pierwszego dnia wpłynęło do PARP kilkadziesiąt projektów o wartości ok. 200 proc. budżetu dostępnego w obecnej rundzie. Zgodnie z treścią ogłoszenia runda miała trwać do 31 marca, ale przewidziana była możliwość wcześniejszego zamknięcia, jeśli wartość złożonych wniosków osiągnie 150 proc. budżetu przewidzianego na tę rundę. Od dnia ogłoszenia o zawieszeniu konkursu, czyli od 16 lutego, jeszcze przez trzy dni przyjmowaliśmy wnioski. Zainteresowanie było bardzo duże, ale wydaje mi się, że we wszystkich działaniach przewidujących dofinansowanie inwestycji, a takim jest również Działanie 4.2, będziemy mieli dużo projektów. Jest to atrakcyjna forma wsparcia działalności firmy. Dodatkowo przedsiębiorcy juz znali warunki ubiegania się o dotację w tym działaniu, bo konkurs ogłaszaliśmy po raz pierwszy w ubiegłym roku. W tegorocznym naborze warunki nie zmieniły się aż tak bardzo. W tym działaniu będą jeszcze jedna lub dwie rundy (odpowiednio w czerwcu i wrześniu), bo budżet na ten rok to ok. 50 mln euro. W pierwszym konkursie pula środków wynosiła 17 mln euro.
• Nabory w pozostałych konkursach inwestycyjnych rozpoczną się na początku marca. Na jakie nowości mogą liczyć przedsiębiorcy?
- Nowością są oczywiście zmienione maksymalne wartości procentowe pomocy publicznej na szkolenia, którą mogą otrzymać średni przedsiębiorcy. Taka zmiana wynika z wejścia w życie rozporządzenia Komisji Europejskiej 800/2008. Zatem w takich działaniach jak 4.2 lub 4.4, gdzie występuje, oprócz dofinansowania na inwestycje, komponent szkoleniowy związany z realizowaną inwestycją, średnie i duże firmy będą mogły otrzymać na ten cel maksymalnie odpowiednio 35 proc. i 25 proc. Do tej pory było - odpowiednio - 45 proc. i 35 proc. Obniżenie intensywności w przypadku średnich przedsiębiorców będzie miało miejsce również w przypadku dofinansowania na badania przemysłowe i prace rozwojowe w Działaniach 1.4 i 5.4. Dodatkowo ujednolicono również moment, od którego przedsiębiorca może rozpocząć inwestycję, czyli moment, od kiedy koszty mogą być uznane za koszty kwalifikowane. Zgodnie z nowelizacją będzie to następny dzień po złożeniu wniosku.
Wymienione zmiany wynikają z przepisów prawa. Natomiast na podstawie doświadczeń z poprzednich konkursów wprowadziliśmy również zmiany w kryteriach oceny. Zostały one wprowadzone pod koniec 2008 roku. Do najważniejszych należą m.in. rezygnacja z dodatkowych punktów za przynależność do sektora małych i średnich firm w Działaniu 4.4, przyznawanie punktów za eksport nie tylko tym firmom, które już eksportują, lecz także tym, które do tej pory w ogóle nie eksportowały i teraz dzięki inwestycji rozpoczną działalność eksportową. Jest też wiele drobniejszych zmian, które trudno wymieniać, bo dotyczą szczegółowych rozwiązań, jednakże z punktu widzenia potencjalnych wnioskodawców ułatwią staranie się o dotacje.• Czy nie obawia się pani, że trudności z uzyskaniem finansowania oraz kryzys spowodują spadek zainteresowanie funduszami unijnymi ze strony firm?
- Przedsiębiorcy zawsze byli najbardziej skuteczną grupą, jeśli chodzi o wykorzystanie środków europejskich. Widać to również teraz. Proszę zauważyć, że już w ubiegłym roku mówiło się o kryzysie, a my mieliśmy tylko kilka przypadków rezygnacji na kilkaset umów o dofinansowanie, gdzie powodem była obecna sytuacja finansowa. Dlatego uważam, że zainteresowanie przedsiębiorców pozostanie nadal duże.
• Czy PARP będzie stosował zaliczki?
- Tak. Nowelizacja rozporządzenia umożliwiła udzielanie zaliczek we wszystkich działaniach, które realizuje PARP. Teraz jesteśmy na etapie dostosowywania wzorów umów w poszczególnych konkursach, tak by zgodnie z nowelizacją rozszerzyć katalog podmiotów, które mogą ubiegać się o zaliczki.
• Czy z zaliczek będą mogli skorzystać także przedsiębiorcy, którzy w 2008 roku z powodzeniem starali się w PARP o dotacje ze środków UE?
- Przepisy przejściowe wspomnianego wyżej rozporządzenia przewidują taką możliwość na indywidualną prośbę przedsiębiorcy. Jednak będzie to wymagało podpisania aneksu do umowy.
DANUTA JABŁOŃSKA
były dyrektor Departamentu Zarządzania Programem Wzrostu Konkurencyjności Gospodarki oraz Departamentu Rozwoju Gospodarki w Ministerstwie Gospodarki