Nie od dziś wiadomo, że bez współpracy świata nauki z biznesem nie ma postępu. Przedsiębiorca często ma pomysł biznesowy, a jednostka naukowa wiedzę i zasoby techniczne niezbędne do opracowania szczegółów. Trzeba jeszcze to wszystko umiejętnie wykorzystać i skomercjalizować
Jednym z głównych celów unijnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój jest właśnie doprowadzenie współpracy do finału – czyli wprowadzenia na rynek produktu lub usługi. W ramach POIR przewidziano działanie skierowane do małych i średnich przedsiębiorstw – „Bony na innowacje”. Na potrzeby tego konkursu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) przeznaczyła aż 70 mln zł na dofinansowanie inwestycji związanych z wdrożeniem w przedsiębiorstwie innowacji technologicznej – produktowej lub procesowej. Nabór potrwa do 4 stycznia 2019 r.
– O wsparcie na opracowanie nowych lub ulepszonych wyrobów czy usług ubiegają się głównie mikro- i małe przedsiębiorstwa. Nie mają one często wystarczającego potencjału finansowego do sprawnego wdrożenia produktów lub technologii, które stworzyli dzięki wsparciu z „Bonów na innowacje”. Dlatego ogłosiliśmy konkurs, w którym możliwe będzie dofinansowanie kosztów inwestycji, pomagających rynkowo wdrożyć innowacje – mówi Anna Forin, dyrektor Departamentu Usług Proinnowacyjnych PARP.
Warunkiem jest, że innowacja została opracowana w ramach usługi dofinansowanej w jednym z dotychczasowych naborów poddziałania 2.3.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, czyli pierwszego etapu „bonów” – konkursu na usługi. W praktyce oznacza to, że ze wsparcia będą mogli skorzystać mikro-, mali i średni przedsiębiorcy, którzy mają już zaakceptowany przez PARP wniosek o płatność końcową w jednym z dotychczasowych „Bonów na Innowacje dla MSP”. Oznacza to nic innego jak wsparcie wdrożenia projektu zakończonego sukcesem już we wcześniejszych konkursach.
Nabór w ramach nowego narzędzia: „Konkurs na inwestycje” rozpoczął się 17 kwietnia, a aplikacje będzie można składać aż do 4 stycznia 2019 r. Wnioski będą przyjmowane w czterech rundach. Górna granica tzw. kosztów kwalifikowanych projektu (czyli nadających się do częściowego zrefundowania) to 800 tys. zł, co przy intensywności wparcia określonej na poziomie 70 proc. daje maksymalnie nawet 560 tys. zł dofinansowania. Trzeba przy tym pamiętać, że minimalna wartość kosztów kwalifikowanych nie może być niższa niż ta zatwierdzona w ocenie wniosku o dofinansowanie złożonego w ramach etapu usługowego „Bonów na innowacje”.
Na co można przeznaczyć środki? Mowa o inwestycji związanej z wdrożeniem w danej firmie innowacji technologicznej opracowanej przez jednostkę naukową na wcześniejszym etapie „Bonów”. Dotację można więc wykorzystać, m.in. na zakup albo wytworzenie środków trwałych, przy czym jednak innych niż grunty oraz nieruchomości. Chodzi więc np. o maszyny i urządzenia niezbędne do uruchomienia produkcji. Dofinansowane mogą być także wydatki poniesione na nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie m.in. patentów, licencji czy know-how. W grę może też wchodzić założenie nowego zakładu, zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu czy zapewnienie większej różnorodności produkcji (wprowadzenie produktów wcześniej nieprodukowanych w zakładzie).
Aplikowanie o środki w ramach drugiego etapu „Bonów na inwestycje” jest bardzo proste. Wystarczy złożyć wniosek przy pomocy elektronicznego generatora wniosków, dostępnego na stronach internetowych PARP. Po jego pozytywnej ocenie można już podpisać umowę i rozpocząć wdrażanie inwestycji na podstawie innowacji opracowanych w pierwszym etapie „Bonów”. TOŻ
Materiał powstał przy współpracy z PARP