Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w 2017 r. wyniósł 1 598 zł wobec 1 475 zł rok wcześniej co oznacza wzrost o 6,3% r/r, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

"Poziom przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na osobę w zaokrągleniu do 1 zł w 2017 r. wyniósł 1 598 zł i był realnie wyższy o 6,3% od dochodu z roku 2016. Przeciętne miesięczne wydatki w gospodarstwach domowych na osobę osiągnęły w 2017 r. wartość 1 176 zł i były realnie wyższe o 1,9% od wydatków z 2016 roku. Wydatki na towary i usługi konsumpcyjne wyniosły średnio 1 127 zł i były realnie wyższe o 2,1% w stosunku do 2016 r." - czytamy w komunikacie.

Według danych GUS, 2017 r. był kolejnym rokiem, w którym wystąpił wzrost realnego przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego ogółem na osobę - o 6,3% (w 2016 r. wzrost o 7%). Dotyczyło to wszystkich grup społeczno-ekonomicznych gospodarstw domowych. Najwyższy wzrost zanotowano w gospodarstwach domowych rolników (o 34%) a najniższy wzrost - w grupie gospodarstw domowych emerytów (o 1,6%).

Na realny wzrost dochodu rozporządzalnego w grupie gospodarstw domowych rolników miał wpływ przede wszystkim realny wzrost dochodów z indywidualnego gospodarstwa rolnego - o 47,1% oraz w mniejszym stopniu ze świadczeń społecznych - o 17,4%. Najwyższy udział dochodów z głównego źródła utrzymania odnotowały gospodarstwa domowe emerytów (82,2%), a najniższy gospodarstwa domowe rolników (68,2%).

Według GUS, w 2017 roku utrzymało się relatywnie duże zróżnicowanie przeciętnych miesięcznych dochodów i wydatków pomiędzy poszczególnymi grupami społeczno-ekonomicznymi gospodarstw domowych.

"Podobnie jak w latach poprzednich, najwyższy przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny (1 919 zł) oraz przeciętne miesięczne wydatki (1 368 zł) na osobę odnotowano w gospodarstwach osób pracujących na własny rachunek poza gospodarstwem rolnym. Dochód w tej grupie gospodarstw domowych był o 20,1% wyższy od średniego dochodu w gospodarstwach ogółem, a wydatki o 16,3% wyższe od średnich wydatków ogółem (w 2016 r. odpowiednio 21,6% i 16,2%)" - czytamy także.

Najniższym przeciętnym miesięcznym dochodem rozporządzalnym na osobę w 2017 r. dysponowały gospodarstwa domowe rencistów (1296 zł) i był on o 18,9% niższy od średniej ogólnopolskiej (w 2016 r. niższy o 21,0%). Z kolei najniższe wydatki odnotowano w gospodarstwach domowych rolników (868 zł), które były o 26,2% niższe od średnich wydatków dla gospodarstw ogółem (w 2016 r. - niższe o 28%), podano także.

W gospodarstwach domowych, które w 2017 r. pobierały świadczenie wychowawcze, udział tego świadczenia w dochodzie rozporządzalnym wyniósł: 13,6% w miastach (wraz ze wzrostem wielkości miasta udział ten spadał) oraz 15,7% na wsi, czytamy dalej.

"Najwyższym przeciętnym miesięcznym dochodem rozporządzalnym na osobę dysponowały gospodarstwa domowe z województwa mazowieckiego - 1 912 zł, zaś najniższym gospodarstwa domowe zamieszkujące województwo podkarpackie - 1 254 zł" - czytamy także.

Jak podaje GUS, w 2017 r., podobnie jak w latach poprzednich, w najgorszej sytuacji materialnej, pomimo jej poprawy, były małżeństwa posiadające troje lub większą liczbę dzieci na utrzymaniu, których przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na osobę był niższy o 27,1% (w 2016 r. – 28,7%), a wydatki na osobę były niższe o 26,6% (w 2016 r. – 30,3%) niż średnia krajowa.

W 2017 r., tak jak i w latach poprzednich, utrzymała się tendencja spadkowa spożycia większości podstawowych artykułów żywnościowych. Spadek dotyczył zwłaszcza ryb i owoców morza (o 9,4%), ziemniaków (o 9,2%), cukru (o 7,9%), mąki (o 7,4%), masła (o 7,1%), pieczywa (o 6%), tłuszczów zwierzęcych (o 5,7%). Nieznacznie wzrosło natomiast spożycie serów i twarogów (o 1,2%) oraz wędlin i innych przetworów mięsnych (o 0,5%).

W roku 2017 odnotowano wysoki wzrost wyposażenia gospodarstw domowych w smartfon (o 13,5%) i zmywarkę do naczyń (o 8,9%) oraz nieco niższy w przypadku odbiornika plazmowego lub LCD (2,9%), samochodu osobowego (o 2%) i komputera z dostępem do internetu (o 1,1%), poda także GUS.

Przeciętne gospodarstwo domowe w 2017 roku zajmowało mieszkanie o powierzchni 77,9 m2, składające się z 3 pokoi (w 2016 r. - 77,2 m2). Na jedną osobę w gospodarstwie przypadało średnio 27,8 m2 powierzchni użytkowej oraz 1 pokój (w 2016 r. - 27,6 m2).