Gmina Kłodawa jest jedną z kilku gmin sąsiadujących bezpośrednio z Gorzowem Wielkopolskim. Wyróżnia się nie tylko dobrze uzbrojonymi tere-nami przeznaczonymi pod budownictwo mieszkaniowe, lecz także malowniczymi, przyciągającymi turystów krajobrazami.
Media

Przedsięwzięcia realizowane przez samorząd ukierunkowane są na tworzenie nowej i modernizację istniejącej infrastruktury drogowej i wod-no-kanalizacyjnej oraz poprawę stanu środowiska naturalnego. Dbałość o przestrzeń publiczną, bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców są tu najważniejsze. Warto podkreślić, że pozyskiwane fundusze są lokowane we wszystkich sołectwach. Dzięki temu na terenie całej gminy odnawiane są szkoły, ośrodki zdrowia, obiekty sakralne, świetlice i inne budynki użyteczności publicznej.
Atrakcyjne tereny mieszkaniowe – uzbrojone w pełną infrastrukturę techniczną – przyciągają nowych mieszkańców. Tu właśnie powstały i stale się rozbudowują najpiękniejsze podgorzowskie dzielnice willowe. Ludzie dostrzegają nowe inwestycje, stabilizację finansową samorządu, ciekawe przedsięwzięcia społeczne i nie tylko. Zasobność gminy w tereny przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe oraz brak uciążliwego przemysłu zachęcają nowych mieszkańców do wybrania właśnie gminy Kłodawa jako miejsca do zamieszkania i wypoczynku.
Obecnie realizujemy kilka dużych inwestycji: przebudowę świetlicy wiejskiej w Kłodawie, budowę wielofunkcyjnego obiektu – remizy w Santocku, prze-budowę drogi powiatowej Kłodawa–Łośno, modernizację odcinków dróg powiatowych w Wojcieszycach i Santocku, budowę ścieżki rowerowej Kłodawa–Chwalęcice, przebudowę ul. Myśliwskiej w Różankach, modernizację ośrodka zdrowia w Wojcieszycach oraz wiele mniejszych przedsięwzięć drogowych w naszych sołectwach. Trwają także budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Santocznie, Rybakowie, Zdroisku czy Łośnie.
– W tym roku na inwestycje planujemy przeznaczyć ponad 17 mln zł – podkreśla wójt Anna Mołodciak.
Wieloletnia realizacja kompleksowych przedsięwzięć inwestycyjnych w po-szczególnych sołectwach spowodowała, że gmina Kłodawa zyskała nowy wizerunek: gminy o dużym potencjale rozwojowym, przyjaznej mieszkańcom i inwestującej w ludzi.PARTNER