Gdy w Unii Europejskiej rozpoczynała się perspektywa finansowa 2014–2020, szacowano, że Świdnica może pozyskać około 100 mln zł zewnętrznego dofinansowania. Były to wtedy szacunki bardzo optymistyczne. Tymczasem na początku 2018 r. suma dotacji wynikająca z podpisanych w mieście umów wyniosła 118 359 308,47 zł.

Wszystko wskazuje na to, że ta kwota jeszcze wzrośnie, gdyż nie wszystkie konkursy zostały już rozstrzygnięte. Jest też szansa, że Świdnica sięgnie skutecznie po rezerwy niewykorzystanych środków w Aglomeracji Wałbrzyskiej i nie tylko, bowiem miasto realizuje kilka projektów ze wsparciem środków pozaaglomeracyjnych.

Po unijne środki sięgają skutecznie nie tylko samorządowcy. W gronie beneficjentów poważną grupę stanowią przedsiębiorcy, którzy dzięki finansowanemu wsparciu unowocześniają swoje firmy. Ogół realizowanych projektów wart jest 173 169 792,17 zł!

– To ogromna kwota, która wpłynie na poprawę jakości życia w mieście, poprawi stan miejskiej infrastruktury, obiektów użyteczności publicznej. Wiele programów dotyczy poprawy jakości edukacji. Cieszę się niezmiernie z aktywności naszych przedsiębiorców, którzy tak skutecznie sięgają po unijną pomoc – mówi Beata Moskal-Słaniewska, prezydent Świdnicy.

Gros unijnych środków Świdnica pozyskuje poprzez swój udział w Aglomeracji Wałbrzyskiej, do której przystąpiła w 2013 r. 22 listopada 2013 r. 22 gminy podpisały i przyjęły w drodze uchwał Deklarację Aglomeracji Wałbrzyskiej, której liderem jest miasto Wałbrzych. Zgodnie z założeniami Komisji Europejskiej to właśnie Zintegrowane Inwestycje Terytorialne uznane zostały za skuteczne narzędzia wdrażania strategii terytorialnej, umożliwiające wspólną realizację działań z przynajmniej dwóch lub więcej osi priorytetowych, realizowanych w ramach RPO 2014–2020.

– Roman Szełemej, prezydent Wałbrzycha, był inicjatorem nie tylko powołania do życia Aglomeracji Wałbrzyskiej, lecz także stworzenia Instytucji Pośredniczącej, która obsługuje wyłącznie projekty AW. Praktyka pokazuje, że to był doskonały pomysł, który procentuje dziś maksymalnym wykorzystaniem środków – dodaje Beata Moskal-Słaniewska.

Beata Moskal-Słaniewska, prezydent Świdnicy

Beata Moskal-Słaniewska, prezydent Świdnicy

źródło: Materiały Prasowe

W obecnej perspektywie największy nacisk kładzie się na walkę z niską emisją, której efektem ma być poprawa jakości powietrza w naszych miastach. Zmiana źródeł ciepła na ekologiczne, wymiana pojazdów komunikacji miejskiej, budowa ścieżek rowerowych, które mają zachęcić do częstszego korzystania z rowerów i rezygnacji, choć częściowo, z używania samochodów – to między innymi projekty, które w Świdnicy otrzymały dofinansowanie. Kilka milionów na rewitalizację – kolejny unijny priorytet – da efekt w postaci remontu przestrzeni i budynków w centrum miasta, w tym między innymi stworzenia nowoczesnej informacji turystycznej, klubu seniora i lokum dla organizacji pozarządowych. Adaptacja budynków na mieszkania socjalne i chronione, modernizacja żłobka, termomodernizacja szkoły podstawowej – to kolejne przykładowe zadania, w dużej mierze już zrealizowane. Łącznie gmina pozyskała ponad 51 mln zł.

Prawie 19 mln zł wesprze prace konserwatorskie dotyczące Kościoła Pokoju – najsłynniejszego świdnickiego zabytku, znajdującego się na liście UNESCO. Ponad 30 mln zł pozyskały podmioty gospodarcze, prowadząc działania innowacyjne. Wreszcie inne znajdujące się w Świdnicy instytucje realizują zadania ze wsparciem 17,6 mln zł.

To świetny czas dla miasta, a Świdnica, która równie chętnie i skutecznie korzysta także ze środków marszałkowskich, ministerialnych i rządowych, nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kacper Siwek, skarbnik miasta Świdnica

Kacper Siwek, skarbnik miasta Świdnica

źródło: Materiały Prasowe

Trzeba inwestować w komfort życia

Kluczowe jest zrozumienie, że rozwój dokonuje się nie tylko w sferze gospodarczej, lecz również społecznej oraz środowiskowej.

Duże miasta wojewódzkie, oferując korzyści aglomeracji, przyciągają przyjezdnych z mniejszych miejscowości. Problemom rozwojowym tych miejscowości towarzyszą narastające problemy społeczne, atrofia, rozpad więzi społecznych oraz liczne patologie.

Szczególnie dobitnie sytuację polskich miast średniej wielkości przedstawiono w raporcie Polskiej Akademii Nauk z 2016 r. Wynika z niego jednoznacznie, że niemal połowa średnich miast w Polsce utraciła część swoich funkcji i występuje w nich niekorzystna sytuacja społeczno-gospodarcza. Mieszkańcy, migrując do aglomeracji, nie zabierają ze sobą ulic, parków czy też oświetlenia ulicznego. Zabierają natomiast podatki. Co oczywiste, musi się to przełożyć na wzrost kosztów jednostkowych świadczonych usług publicznych przez samorządy. Niesie ze sobą ogromne ryzyko dla stabilności sytuacji finansowej tych miast. Dlatego niezwykle ważne jest, by poza realizacją działań sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości podejmować również działania, które mają na celu realizację potrzeb społecznych mieszkańców oraz inwestowanie w te dziedziny, które zwiększają komfort życia mieszkańców.

Dla osiągnięcia wymiernego efektu w stosunkowo krótkim czasie niezbędne jest wsparcie środkami pozabudżetowymi. Montaż środków budżetowych oraz pozabudżetowych, w szczególności pochodzących ze źródeł unijnych, umożliwia skokowe zwiększenie inwestycji w miastach, choć z drugiej strony wiąże się ze zwiększeniem deficytu budżetowego i zadłużenia miasta. Podejmowanie wysiłków w kierunku wsparcia takich obszarów, jak ochrona środowiska, gospodarka komunalna czy też gospodarka mieszkaniowa, jest niezwykle istotne. Kluczowe jest bowiem zrozumienie, że rozwój dokonuje się nie tylko w sferze gospodarczej, lecz również społecznej oraz środowiskowej.

Od kilku lat miasto Świdnica przeznacza znaczne nakłady inwestycyjne na podniesienie komfortu życia mieszkańców, inwestując znaczne środki w ochronę środowiska, szeroko rozumianą przestrzeń publiczną oraz społeczną. Działania te realizuje poprzez rewitalizację parków miejskich, rozwój bazy rekreacyj-no-sportowej, ograniczenie niskiej emisji, ale również rozwój turystyki oraz inwestycje w infrastrukturę drogową. Wielkość wydatków majątkowych w mieście Świdnica w 2015 r. wynosiła 36,2 mln zł, w 2016 r. – 43,1 mln zł, w 2017 r. – 60,7 mln zł, a na 2018 r. zaplanowano je w wysokości aż 75,6 mln zł. Oznacza to, że w ciągu zaledwie czterech lat na zadania związane z inwestycjami miasta przekazano środki w wysokości odpowiadającej rocznemu budżetowi miasta.

PARTNER

źródło: Materiały Prasowe