Sejm uchwalił w czwartek nowelę ustawy o systemie oceny zgodności, który dostosowuje polskie prawo do przepisów unijnych i nakłada m.in. nowy system kar za wprowadzenie do obrotu niezgodnych z normami wyrobów. Ma to poprawić warunki uczciwej konkurencji.

Za przyjęciem noweli opowiedziało się 430 posłów, przeciw było 2, od głosu wstrzymało się 2 parlamentarzystów.

Izba poparła też poprawkę PiS, która zakłada, jak wskazywał w czwartek Jerzy Meysztowicz (Nowoczesna), zmianę przepisów dostosowujących. Chodzi o poprawkę, która "jest ważna zarówno z punktu widzenia interesu przedsiębiorców, jak i z punktu widzenia funkcjonowaniu nadzoru rynku". "Przedsiębiorcy będą mieli jasność, które wyroby mogą udostępniać lub oddawać do użytku, oraz według jakich przepisów organy nadzoru rynku będą te wyroby oceniać - stąd ta poprawka" - wyjaśniał Antoni Duda (PiS).

Reklama

Nowela ustawy o systemie oceny zgodności i ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku oraz niektórych innych ustaw dostosowuje polskie prawo do unijnego.

Według resortu przedsiębiorczości i technologii, który przygotował przepisy, państwa członkowskie UE mają obowiązek ustanowić i notyfikować Komisji Europejskiej przepisy dotyczące sankcji za naruszanie przez podmioty gospodarcze rozporządzeń europejskich w sprawach: urządzeń kolei linowych przeznaczonych do przewozu osób, środków ochrony indywidulanej, urządzeń spalających paliwa gazowe.

Rozporządzenia te zastąpią obowiązujące dyrektywy, a wyroby, których dotyczą, zostaną włączone do ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, mającej zastosowanie do wyrobów regulowanych prawem unijnym – zgodnym z Nowymi Ramami Prawnymi (NLF). Oznacza to wyłączenie tych wyrobów z ustawy o systemie oceny zgodności, wyjaśnił resort.

W myśl noweli do wyrobów wskazanych w rozporządzeniach europejskich (chodzi o koleje linowe, środki ochrony indywidulanej, urządzenia spalające paliwa gazowe), zostanie zastosowany system administracyjnych kar pieniężnych za naruszenia przepisów związanych z ich wprowadzaniem do obrotu.

Przykładowo, producent albo importer, który wprowadzi do obrotu lub odda do użytku wyrób niezgodny z wymaganiami – ma podlegać administracyjnej karze pieniężnej do 100 tys. zł. Natomiast przedsiębiorca, który nie oznaczy wyrobu symbolem CE – karze do 20 tys. zł - wskazano w ustawie.