Zarząd GetBacku poinformował, że złożył wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego - przyspieszonego postępowania układowego

"Zarząd GetBack S.A. informuje, że w dniu 2 maja 2018 r. emitent złożył w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VIII Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego – przyspieszonego postępowania układowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia z dnia 15 maja 2015 r." - czytamy w komunikacie.

Wcześniej GetBack poinformował, że podjął decyzję o przystąpieniu do prac nakierowanych na sporządzenie dokumentów związanych z restrukturyzacją w "celu potrzebą ochrony praw i interesów spółki, akcjonariuszy oraz kontrahentów w obliczu kumulacji zdarzeń zaistniałych w ostatnim czasie, a zakomunikowanych w ostatnich raportach bieżących".

Spółka poinformowała także o zmianie terminu publikacji raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2017 rok na 15 maja 2018 roku. Pierwotna data publikacji wyżej wymienionych raportów ustalona była na 30 kwietnia br.

17 kwietnia Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zawiesiła obrót akcjami i obligacjami GetBack bezterminowo na żądanie KNF. Dzień wcześniej GPW zawiesiła notowania akcji i obligacji spółki do końca dnia.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) podała 24 kwietnia br., że może zdecydować o ewentualnym odwieszeniu notowań akcji i obligacji GetBack po opublikowaniu przez spółkę raportu rocznego, podała Komisja.

Jednocześnie spółka poinformowała w odrębnym komunikacie, że instytucja kredytowej z siedzibą w Kopenhadze (Dania) odstąpiła od dwóch umów przedwstępnych nabycia portfeli wymagalnych i niewymagalnych wierzytelności wynikających z umów kredytów hipotecznych wskazując, że powodem tego odstąpienia jest okoliczność niewykonania przez GetBack i podmioty z grupy kapitałowej GetBack spoczywających na tych podmiotach zobowiązań warunkujących zawarcie umowy przyrzeczonej (tzw. condition precedent). Strony umów dopuściły możliwość przeniesienia praw i obowiązków wynikających z zawartych umów na podmiot trzeci, a w przypadku osiągnięcia porozumienia z podmiotem trzecim Instytucja kredytowa z siedzibą w Kopenhadze będzie uprawniona do cofnięcia złożonego oświadczenia o odstąpieniu od zawartych umów.

16 kwietnia br. GetBack podał, że negocjuje z PKO Bankiem Polskim oraz Polskim Funduszem Rozwoju (PFR) uzyskanie finansowania o charakterze kredytowo-inwestycyjnym w kwocie do 250 mln zł. Obie instytucje stanowczo zdementowały te informacje.

17 kwietnia br. rada nadzorcza GetBack odwołała ze skutkiem natychmiastowym Konrada Kąkolewskiego z funkcji prezesa oraz ze składu zarządu GetBack. Rada oddelegowała Kennetha Williama Maynarda, przewodniczącego RN, do czasowego wykonywania czynności prezesa zarządu oraz członka zarządu GetBack na okres do 15 czerwca.

Także 17 kwietnia akcjonariusze GetBack zdecydowali o upoważnieniu zarządu do przeprowadzenia emisji do 50 mln akcji w ramach kapitału docelowego z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.

GetBack S.A. jest polską spółką zarządzania wierzytelnościami. Powstała w lutym 2012 roku, zaś od marca 2014 r. grupa jest obecna także na rynku rumuńskim. W lipcu 2017 r. spółka zadebiutowała na GPW.