"Projekt rozporządzenia wprowadza większą szczegółowość w zakresie inwestorów, transakcji oraz rynków, na których dokonywany jest obrót skarbowymi papierami wartościowymi" - napisano.

MF podał, że konieczność rozszerzenia zakresu informacji w zakresie sprawozdań dziennych w porównaniu z obecnie obowiązującym rozporządzeniem wynika ze zmieniającej się sytuacji na rynkach finansowych.

"Dokonywanie bardziej szczegółowej analizy sytuacji na rynku skarbowych papierów wartościowych zwiększa możliwości oddziaływania emitenta na funkcjonowanie tego rynku i może korzystnie wpływać na szeroko rozumiany proces zarządzania długiem publicznym" - napisano.