Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE nakłada obowiązki państw członkowskich w zakresie elektronizacji zamówień publicznych Od 18 października 2018 r. do przeprowadzenia kompletnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w rozumieniu ww. dyrektywy, wymagane będzie przyjmowanie drogą elektroniczną oraz zabezpieczanie do terminu otwarcia ofert, wniosków i oświadczeń.

Zmiany te zostały zaimplementowane do polskiego prawa w wyniku nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych w 2016 r.

Konieczne jest też techniczne przygotowanie się do całego procesu oraz działania informacyjne.

Platforma e-Zamówienia

Trwają prace nad budową centralnej Platformy e-Zamówienia, która zostanie zintegrowana z portalami e-Usług. Dzięki temu stanie się ona kompleksowym narzędziem, pozwalającym na elektroniczne przeprowadzenie całego procesu udzielenia zamówienia publicznego oraz aktywny monitoring poszczególnych postępowań jak i całego systemu zamówień publicznych.

Kluczowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone na wybór wykonawcy do budowy Platformy e-Zamówienia zostało sfinalizowane. 6 kwietnia br. Ministerstwo Cyfryzacji podpisało umowę z firmą Enterprise Services Polska Sp. z o.o. na zaprojektowanie, budowę i wdrożenie Platformy e-Zamówień wraz z usługą hostingu.

W trakcie realizacji pierwszego i drugiego etapu umowy, zostaną wypracowane szczegółowe rozwiązania techniczne dotyczące integracji portali e-Usług z Platformą e-Zamówienia. Oznacza to, że projekt techniczny oraz wypracowanie standardu usług i danych Platformy powinno nastąpić (zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem realizacji zamówienia) do 15 maja 2018 r. Następnie zostaną one udostępnione zamawiającym i dostawcom Portali e-Usług w celu umożliwienia im integracji z Platformą e-Zamówienia.

Jednocześnie informujemy, że planowane są prace nad stworzeniem państwowego Portalu e-Usług, który będzie stanowił istotny instrument w polityce zakupowej państwa.

Projekt budowy Miniportalu e-Zamówień

Z uwagi na skalę procesu, istnieje ryzyko, że pełne wdrożenie kompleksowego rozwiązania pozwalającego na profesjonalne i w pełni zautomatyzowane prowadzenie całego procesu udzielenia zamówienia publicznego łącznie z jego monitoringiem (wdrożenie centralnej Platformy e-Zamówień i Portali e-Usług) może wymagać więcej czasu.

Dlatego powstaje też Miniportal e-Zamówień, który umożliwi komunikację elektroniczną między zamawiającym i wykonawcami.

Podmioty ubiegające się o udzielenie zamówienia publicznego będą mogły składać do zamawiających w sposób bezpieczny, przede wszystkim oferty, jak również wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oferty wstępne. Narzędzie to będzie szczególnie przydatne zamawiającym, którzy nie posiadają własnych narzędzi informatycznych do obsługi postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Projektowane rozwiązanie oparte będzie na wykorzystaniu narzędzi elektronicznych i publicznych usług funkcjonujących w państwowych zasobach, tj. Biuletynu Zamówień Publicznych i usług e-PUAP.

Przewidujemy, że wersja testowa powstanie nie później niż w sierpniu 2018 r. Od 1 października 2018 r. będą z niej mogli korzystać wszyscy zamawiający. Rozwiązanie to będzie funkcjonować do momentu pełnego wdrożenia modelu docelowego zakładającego istnienie centralnej Platformy e-Zamówień, z którą zintegrowane są Portale e-Usług.

Czas niezbędny dla MŚP

Urząd Zamówień Publicznych wspólnie z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii pracuje nad regulacjami prawnymi, dzięki którym elektronizacja zamówień w zakresie postępowań o wartości poniżej progów UE, zostanie przesunięta w czasie. .

Zalety tego rozwiązania to lepsze przygotowanie się mniejszych podmiotów, szczególnie z sektora MŚP, do elektronizacji zamówień, w tym do posiadania podpisu elektronicznego.

Działania informacyjne

Urząd Zamówień Publicznych będzie prowadził szeroko zakrojone działania informacyjno-edukacyjne. Na stronie www.uzp.gov.pl zostanie zamieszczona specjalna zakładka poświęcona e-zamówieniom, gdzie na bieżąco będą publikowanie informacje pozwalające na pozyskanie wiedzy na temat elektronizacji zamówień, w tym również postępu prac nad wdrożeniem Platformy e-Zamówienia oraz innych działań dostosowawczych.

W ramach Urzędu Zamówień Publicznych uruchomiony został również specjalny adres mailowy: ezamowienia@uzp.gov.pl, na który można kierować zapytania dotyczące elektronizacji zamówień publicznych.