DARIUSZ KASPROWICZ

wiceprezes Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Invest-Park

Zmiana przepisów dotyczących specjalnych stref ekonomicznych była oczekiwana zarówno przez spółki zarządzające strefami, jak i przez potencjalnych inwestorów. Wydłużenie okresu funkcjonowania stref do końca 2020 roku zwiększa ich atrakcyjność jako instrumentu zachęcającego przedsiębiorców do realizacji nowych inwestycji, gdyż oznacza wydłużenie okresu korzystania ze zwolnień podatkowych. Kolejną ważną zmianą jest zwiększenie łącznego obszaru stref w Polsce do 20 tys. ha. Jest ona ważna dla stref, które zagospodarowały większość swoich obszarów, a zwiększenie obszaru strefy pod rządami przepisów przed zmianą było niemożliwe z uwagi na wyczerpanie limitu powierzchni stref w Polsce, który wynosił 12 tys. ha. Pozytywnie oceniamy też wprowadzenie kryteriów obejmowania strefą gruntów prywatnych oraz wprowadzenie możliwości zmiany zezwoleń wydanych w zakresie zmiany poziomu zatrudnienia, szczególnie uwzględniając możliwość pogorszenia sytuacji na rynkach światowych. Niestety zmiana ta nie dotyczy przedsiębiorców, którzy otrzymali zezwolenia przed zmianą przepisów.

KRZYSZTOF DOŁGANOW

prezes Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Biorąc pod uwagę obecne spowolnienie gospodarcze, stosowne byłoby rozważenie możliwości przedłużenia zezwoleń podmiotom, które uzyskały je wcześniej niż po sierpniu 2008 r. W sytuacji długotrwałej recesji podmioty te, przy zmniejszonych od pierwotnie zakładanych dochodach, mogą nie wykorzystać pomocy publicznej, jaka im przysługuje na podstawie pierwotnie wydanych zezwoleń. Przedsiębiorcy ci nie mają możliwości zmniejszenia poziomu zatrudnienia poniżej deklarowanego pierwotnie i określonego zezwoleniem. Niedotrzymanie tego warunku skutkuje wygaszeniem zezwolenia i koniecznością zwrotu wykorzystanej do tego dnia pomocy publicznej. Istnieje zatem niebezpieczeństwo, iż w obliczu spadku ilości zamówień i ograniczenia produkcji/usług część przedsiębiorców będzie zmuszona do tworzenia mniejszej liczby nowych miejsc pracy lub do ograniczania już istniejących. Jeśli takie przedsiębiorstwa będą z tego powodu tracić zezwolenia na działalność w strefie, będą zmuszane do całkowitego zaniechania działalności, co się z kolei wiąże z utratą pracy przez wszystkich pracowników danego przedsiębiorstwa.