W 7PR mogą uczestniczyć podmioty z państw członkowskich Unii Europejskiej, jak również z państw trzecich. To program międzynarodowej współpracy badawczej.

Program również dla firm

Program składa się z czterech rodzajów działań: projektów międzynarodowej współpracy w określonych dziedzinach tematycznych (Współpraca), badań podstawowych inspirowanych przez naukowców obejmujących badania pionierskie, wyprzedzające o najwyższym poziomie naukowym (Pomysły), stypendiów, wymiany personelu i rozwoju kariery naukowej (Ludzie) oraz wspierania rozwoju potencjału badawczego (Możliwości) jednostek naukowych i przedsiębiorstw.

7PR postrzegany jest jako program adresowany do środowiska naukowego. W rzeczywistości program ten adresowany jest przede wszystkim do środowisk gospodarczych, a zwłaszcza do przedsiębiorstw jako użytkowników wyników projektów badawczych. Strategicznym celem 7PR jest wzmacnianie współpracy nauki i przemysłu. Cel ten realizowany jest przez różne typy projektów, których efektem końcowym jest zawsze wdrożenie nowych technologii, procesów i produktów w przedsiębiorstwach. To przedsiębiorcy, wspólnie z naukowcami, definiują zakres i charakter prowadzonych prac badawczych i rozwojowych.

Podstawową formą uczestnictwa w programie Współpraca są międzynarodowe projekty badawcze. Program obejmuje dziedziny tematyczne odpowiadające europejskim potrzebom gospodarczym i społecznym. Priorytetowe dziedziny to: zdrowie, żywność, rolnictwo i rybołówstwo, biotechnologia, technologie informacyjne i komunikacyjne, nanotechnologie, materiały i nowe technologie produkcyjne, energia, środowisko, zmiany klimatyczne, transport, aeronautyka, nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne, przestrzeń kosmiczna, bezpieczeństwo.