Niepokojące sygnały nadchodzące z gospodarki, dotyczące perspektyw jej dalszego rozwoju, skłaniają firmy do redukcji kosztów. Takie ograniczenia dotyczą również wydatków na podwyższanie kwalifikacji własnych pracowników. Pogorszenie koniunktury wymaga od firm dostosowania się do aktualnych realiów rynkowych. Istotnym tego elementem może być konieczność przekwalifikowania pracowników w celu uzyskania przez nich umiejętności najbardziej przydatnych pracodawcy.

Pomysł

W jaki sposób przygotować wniosek o dotację, który umożliwi firmie otrzymanie dofinansowania? Podstawą jest dobry pomysł, na bazie którego przygotowuje się projekt, a więc sekwencję działań prowadzących do realizacji celów firmy. Wniosek o dofinansowanie jest dokumentem, w którym przedstawiamy instytucji finansującej nasz pomysł, nasze problemy i sposoby ich rozwiązania. Jego spójność, logika i wykonalność to podstawowe czynniki sukcesu.

Analiza potrzeb

Przygotowanie wniosku o dofinansowanie powinno być poprzedzone analizą potrzeb szkoleniowych. Jej celem jest identyfikacja problemów firmy związanych z niewystarczającymi kompetencjami pracowników. Analiza powinna precyzyjnie wskazać stanowiska bądź osoby, które wymagają przeszkolenia, oraz odpowiedzieć na pytania, czego nie potrafią pracownicy i jakie szkolenia są im potrzebne. Konkrety i liczby w tym zakresie najlepiej dowodzą potrzeb firmy i przemawiają do osób oceniających wnioski. We wniosku należy dokładnie podać nazwy szkoleń, liczbę grup szkoleniowych, liczbę osób, która ma być przeszkolona.

Źródła finansowania

Po zdiagnozowaniu potrzeb przystąpić można do wyboru źródeł dofinansowania. W ramach PO KL największe możliwości dają Poddziałanie 2.1.1 i Poddziałanie 8.1.1.

Poddziałanie 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach o zasięgu ogólnokrajowym skierowane jest do firm bądź grup firm, które posiadają siedziby lub oddziały w co najmniej dwóch województwach. Aby ubiegać o dofinansowanie, firma bądź grupa firm musi posiadać strategię rozwoju, która będzie uzasadniała projekt.

Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ma zasięg regionalny. Przedsiębiorcy składają wnioski o dofinansowanie szkoleń w poszczególnych województwach dla pracowników z tego regionu. W tym przypadku nie ma wymogu posiadania strategii firmy, jednak taki dokument jest dodatkowym atutem, który pomaga projektowi.

Kryteria oceny

Przygotowując wniosek o dofinansowanie, musimy zwrócić jednakową uwagę na kryteria formalne, dostępu i merytoryczne. Stanowią one podstawę weryfikacji wniosków przez instytucję finansującą.