Autorzy podkreślają, że warunkiem szybszego wykorzystania tych funduszy jest pomoc dla beneficjentów. Chodzi o zabezpieczenie tzw. wkładu własnego kredytobiorców. "W tym celu poza działaniami ukierunkowanymi na odblokowanie kredytowania należy: zastosować zaliczkowe finansowanie niektórych działań oraz zabezpieczyć możliwości tzw. prefinansowania" - czytamy w dokumencie.

Według szacunków ministerstwa, wkład własny wnioskodawców musi wynieść ponad 6,3 mld euro.

"Spowolnienie gospodarcze w Polsce jest w dużym stopniu odczuwalne przez rolników"

Według ministerstwa, spowolnienie gospodarcze w Polsce jest w dużym stopniu odczuwalne przez rolników. "Brak wystarczających powiązań rolników i ich organizacji z przemysłem przetwórczym oraz monopolistyczne działania ze strony handlu stawiają rolników na z góry przegranej pozycji" - czytamy w dokumencie.

W opinii jego autorów, niekorzystna struktura polskiego rolnictwa będzie zachęcać podmioty skupujące i przetwórcze do przerzucania kosztów na rolników. Dotyczyć to może również kwestii redukcji zatrudnienia w sektorach pozarolniczych i próby przesuwania siły roboczej ponownie do rolnictwa.

W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 przeznaczone jest 17 mld euro. W pierwszym kwartale przyszłego roku uruchomione zostaną wszystkie działania PROW przewidziane do realizacji w tym okresie. Zdaniem resortu, najważniejsze z nich to: modernizacja gospodarstw rolnych, inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych, wsparcie dla programów pozwalających na dywersyfikację źródeł dochodów rolniczych - informuje dokument.

MRiRW przypomina, że jedną z form pomocy dla rolników są dopłaty do oprocentowania kredytów inwestycyjnych w gospodarstwach rolnych, przetwórstwie produktów rolnych i przetwórstwie ryb. Oprocentowanie kredytów preferencyjnych ma być obniżone z 3,5 proc. do 2,0 proc. Stworzono także możliwość wydłużenia o dwa - trzy lata okresu spłat kredytów.

Resort rolnictwa zamierza wspierać eksport polskich produktów spożywczych

Resort rolnictwa zamierza wspierać eksport polskich produktów spożywczych. Ma temu służyć m.in. przyjęcie projektu ustawy o funduszach promocji.

Polska eksportuje głównie na rynku unijne (80 proc. eksportu rolno-spożywczego kierowane jest na rynek Unii Europejskiej, a 10 proc. do państw WNP).

Istotną kwestią dla sektora rolno-wiejskiego jest poszerzenie gwarancji i poręczeń Skarbu Państwa i wsparcie instytucji finansowych działających na rzecz producentów rolnych, w szczególności banków spółdzielczych, i podmiotów przetwórstwa rolno-spożywczego.

W budżecie państwa na rok 2009 pula środków na poręczenia i gwarancje kredytowe została zwiększona do 40 mld zł.

Resort rolnictwa zwraca uwagę, że konieczne są regulacje, które zachęcałyby do wykorzystywania surowców rolnych na cele energetyczne.

Jednym ze sposobów na zwiększenie "siły przetargowej" rolników powinno być stworzenie lepszych warunków dla funkcjonowania tzw. grup producenckich.

Jak poinformowała dziś dyrektor biura prasowego resortu Małgorzata Książyk, dokument "Działania na rzecz stabilności i rozwoju" będzie zamieszczony na stronach internetowych ministerstwa.