JAK TO ZROBIĆ...

Czy wykonawca ma prawo do umówionego wynagrodzenia

PROBLEM: Wykonawca prowadził roboty budowlane według dostarczonej przez inwestora dokumentacji. Obiekt uległ uszkodzeniu. Wykonawca twierdzi, że przyczyną były dostarczone przez inwestora materiały oraz udzielone przez niego wskazówki, co do dalszych prac. Wykonawca chce otrzymać wynagrodzenie za całość prac. Czy ma prawo do wynagrodzenia

ROZWIĄZANIE: Wykonawca ma prawo do wynagrodzenia za wszystkie prowadzone prace budowlane, gdy udowodni, że obiekt uległ uszkodzeniu wskutek wadliwości dostarczonych przez inwestora materiałów, maszyn lub urządzeń, albo wskutek wykonania robót według wskazówek inwestora. Musi też wykazać, że uprzedził inwestora o niebezpieczeństwie zniszczenia lub uszkodzenia obiektu, bądź, że pomimo należytej staranności nie mógł stwierdzić wadliwości dostarczonych przez inwestora materiałów, maszyn i urządzeń.

Inwestor bezpośredni powinien zorganizować proces budowy, zapewnić opracowania projektów oraz wykonanie i odbiór robót budowlanych przez osoby mające odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

Natomiast przy umowie o generalne wykonawstwo wykonawca zrealizuje wszystkie roboty objęte projektem, który jest częścią składową umowy. Jeżeli inwestor nie powoła generalnego wykonawcy i sam organizuje i koordynuje prace budowlane, to wówczas zawiera umowy o wykonawstwo częściowe z tymi podmiotami, z których usług korzysta.

Generalny wykonawca z podwykonawcami zawiera umowy o podwykonawstwo. Podwykonawca w takiej umowie zobowiązuje się do wykonania obiektu lub prac z nim związanych, pod kierownictwem generalnego wykonawcy. Umowa z podwykonawcą musi zostać zawarta na piśmie pod rygorem nieważności.

Obowiązki inwestora

Musi uzyskać pozwolenie na budowę, co ściśle łączy się z tym, że ma prawo dysponować nieruchomością na cele budowlane i uzyskać projekt budowlany. Przekazuje też protokołem teren budowy kierownikowi budowy, którego zresztą sam powołuje. Powinien również uzyskać pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego, a następnie przekazać go właścicielowi lub zarządcy razem z dokumentacją budowy i dokumentacją podwykonawczą.

Jeżeli jednak inwestor bezpośredni zawrze umowę o zastępstwo inwestycyjne, to wówczas powierza w niej inwestorowi zastępczemu przygotowanie i organizację procesu inwestycyjnego, zapewnienie prawidłowego wykonania robót.