Posiadacza nie obciążają operacje z użyciem utraconej karty płatniczej, jeżeli ich dokonanie nastąpiło wskutek nienależytego wykonania zobowiązania przez wydawcę lub akceptanta.

Postanowienia umowne mniej korzystne dla posiadacza są nieważne.

Posiadacza obciążają operacje dokonane przez osoby, którym udostępnił kartę płatniczą lub ujawnił kod. Jeżeli umowa nie przewiduje inaczej, posiadacza obciążają operacje dokonane z użyciem utraconej karty do czasu zgłoszenia wydawcy jej utraty, do równowartości w złotych 150 euro. Równowartość oblicza się według średniego kursu ogłaszanego przez NBP w dniu dokonania zgłoszenia. Ograniczenie to nie dotyczy operacji, do których doszło z winy posiadacza lub użytkownika, a w szczególności gdy nie dopełnił on obowiązku:

• przechowywania karty płatniczej i ochrony kodu identyfikacyjnego z należytą starannością,

• nieprzechowywania karty płatniczej razem z kodem identyfikacyjnym,

• niezwłocznego zgłoszenia wydawcy utraty lub zniszczenia karty płatniczej,

• nieudostępniania karty i kodu identyfikacyjnego osobom nieuprawnionym,

• zgłoszenia w terminie niezgodności w zestawieniu.

Posiadacza karty obciążają operacje dokonane po zgłoszeniu jej utraty, jeżeli doszło do nich z winy umyślnej jego lub użytkownika.