W kwietniu 2007 r. Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) zobowiązał PTC (operator sieci Era) do zapłaty odsetek za opóźnienia w opłatach za wykorzystywanie częstotliwości w 2001 r. PTC zaskarżyła decyzję UKE do WSA, zarzucając Urzędowi naruszenie Prawa telekomunikacyjnego i Kodeksu postępowania administracyjnego.

WSA w styczniu 2008 r. oddalił skargę operatora, wskazując, że UKE podjął właściwą decyzję

Zdaniem WSA, obowiązek zapłaty odsetek za nieterminowe wnoszenie opłat za częstotliwości wynika z Prawa telekomunikacyjnego. PTC złożyła odwołania od tego wyroku.

Z WSA zgodził się Naczelny Sąd Administracyjny. Wyrok jest prawomocny.