Rząd przyjął we wtorek informację na temat przystąpienia Polski do strefy euro w 2012 r., przedłożoną przez ministra finansów. Jak poinformowało CIR, rząd dostrzega zarówno korzyści wynikające z przyjęcia wspólnej waluty europejskiej, jak i zagrożenia z tym związane. "Jednak korzyści przeważą nad kosztami i będą miały charakter długotrwały" - zaznaczono.

Jak napisano, korzyści wiążą się przede wszystkim z wyeliminowaniem ryzyka zmienności kursu złotego w relacji do euro, redukcją kosztów transakcyjnych, obniżeniem stóp procentowych oraz zwiększeniem przejrzystości cen i konkurencji.

"W efekcie można oczekiwać zwiększenia obrotów w handlu zagranicznym i inwestycji, a co za tym idzie wzrostu zatrudnienia oraz PKB. Zwiększy się także napływ inwestycji bezpośrednich do naszego kraju, a polskie przedsiębiorstwa będą miały łatwiejszy dostęp do rynku kapitałowego Unii Europejskiej" - czytamy.

CIR podało, że wejście Polski do strefy euro oznaczać będzie również pełniejsze włączenie naszego kraju w struktury decyzyjne UE i większy wpływ na podejmowane decyzje gospodarcze np. w ramach Europejskiego Banku Centralnego i Eurogrupy (uzgadniającej kluczowe decyzje gospodarcze dotyczące funkcjonowania strefy euro - PAP). Przyczyni się również do wzrostu wiarygodności Polski na arenie międzynarodowej, jako kraju dotrzymującego zawartych porozumień i złożonych deklaracji.

"Wprowadzenie euro w Polsce jest jednym z priorytetów rządu"

Jak podkreślono w komunikacie, korzyści ze wspólnej waluty będą odczuwane w skali całej gospodarki. Zapewni ona integrację Polski ze strefą euro, co z kolei umożliwi intensywną modernizację naszej gospodarki i da jej impuls rozwojowy. W perspektywie mikroekonomicznej korzyści będą dotyczyć przedsiębiorstw i gospodarstw domowych.

W komunikacie podano, że jeśli chodzi o koszty, to najważniejszym będzie utrata autonomicznej polityki pieniężnej i walutowej. Oznacza to, że zniknie możliwość wykorzystywania stóp procentowych (ustalanych przez bank centralny) i kursu walutowego, jako narzędzi krajowej polityki gospodarczej, służących do stabilizowania wzrostu gospodarczego i inflacji. Kompetencje w tym zakresie zostaną przekazane Europejskiemu Bankowi Centralnemu, którego zadaniem jest zapewnienie stabilności cen w gospodarce strefy euro i wspieranie wspólnotowej polityki gospodarczej.

"Wprowadzenie euro w Polsce jest jednym z priorytetów rządu, który będzie dążył do jak najlepszego przygotowania naszego kraju do przyjęcia wspólnej europejskiej waluty, zarówno w wymiarze gospodarczym, jak i społecznym. Intencją rządu jest, aby w 2011 r. Polska spełniała kryteria konwergencji, co będzie świadczyć o osiągnięciu przez naszą gospodarkę "dojrzałości" niezbędnej do udziału w europejskim obszarze jednowalutowym" - napisano.

"Oznacza to, że moglibyśmy przyjąć euro 1 stycznia 2012 r."

"Oznacza to, że moglibyśmy przyjąć euro 1 stycznia 2012 r." - czytamy dalej.

Zakładając ten termin, Rada Ministrów w październiku 2008 r. zaakceptowała tzw. mapę drogową przyjęcia euro przez Polskę.

"Ten harmonogram przygotowań do wprowadzenia euro ma charakter elastyczny i otwarty. Chodzi o to, aby w przyszłości można było dostosować niektóre jego daty lub działania do pożądanych lub koniecznych zmian, które obecnie trudno przewidzieć" - oceniło CIR.