Wchodzę w skład trzyosobowej spółki partnerskiej. Niedawno jeden ze wspólników wystąpił do sądu z pozwem o jej rozwiązanie. Jako powód wskazał rzekome torpedowanie przeze mnie i drugiego partnera jego pomysłów, co – według niego – godzi w interesy spółki. My się z tym nie zgadzamy. Nie chcemy już jednak kontynuować z nim współpracy, ale równocześnie zamierzamy pozostać w spółce. Czy jest rozwiązanie opisanej sytuacji?
Jeżeli zachodzą ważne ku temu powody, każdy wspólnik spółki partnerskiej (dalej: sp.p.), bez względu na to, czy przysługuje mu prawo reprezentacji, może wystąpić do sądu z żądaniem jej rozwiązania. Tak wynika z art. 63 par. 1 w zw. z art. 89 kodeksu spółek handlowych (dalej: k.s.h.).
Wniosek w tej sprawie składa się odpowiednio do sądu gospodarczego – rejonowego lub okręgowego (w zależności od wartości przedmiotu sporu, którą stanowi majątek spółki – art. 17 pkt 4 kodeksu postępowania cywilnego (dalej: k.p.c.), właściwego dla siedziby spółki (art. 40 k.p.c.). Pozwaną w sprawie jest wówczas spółka.
Prawo to ma charakter bezwzględny, co oznacza, że umowa spółki (ewentualnie uchwała wspólników) nie może zawierać odmiennych regulacji, w przeciwnym wypadku i tak będą one nieważne (art. 3 par. 3 w zw. z art. 89 kodeksu spółek handlowych; dalej: k.s.h.).
Subiektywne przekonanie wspólników
O tym zaś, czy zachodzą ważne powody rozwiązania, decyduje wyłącznie subiektywne przekonanie wspólników. Przy czym sąd nie jest związany ich oceną. Dokonuje on w tym zakresie własnych ustaleń, kierując się okolicznościami konkretnego przypadku.
Prawomocne orzeczenie sądu o rozwiązaniu spółki ma charakter konstytutywny i skutkuje obowiązkiem zgłoszenia do KRS uchwały o otwarciu jej likwidacji (w terminie 7 dni od daty uprawomocnienia się ww. judykatu, co wynika z art. 22 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym), chyba że wspólnicy uzgodnili inny sposób zakończenia działalności podmiotu (art. 67 par. 1 w zw. z art. 89 k.s.h.).
Kodeks spółek handlowych w zasadzie nie dostarcza wskazówek, jakie są te ważne powody (poza art. 56 w zw. z art. 9 k.s.h., który stanowi, że może być nim prowadzenie działalności konkurencyjnej lub sprzecznej z interesem spółki partnerskiej). Nie definiuje tego też orzecznictwo. Mogą być one jednak określone w umowie spółki i dotyczyć wszelkich zachowań, niekoniecznie zawinionych przez wspólników (np. niewniesienie wkładu na żądanie spółki). Natomiast w sytuacji, w której ważne powody zaistnieją wyłącznie po stronie jednego wspólnika, każdy z pozostałych partnerów może w pozwie skierowanym do odpowiedniego sądu domagać się jego wyłączenia (art. 3 par. 2 w zw. z art. 89 k.s.h.).
Przy określaniu właściwego sądu obowiązują te same reguły co przy żądaniu rozwiązania spółki, przy czym tutaj jako wartość przedmiotu sporu należy przyjąć wartość udziału kapitałowego pozwanego. Powodem może być zaś jeden z partnerów, a pozwanym jest ten, którego wyłączenia się żąda. Prawa do wystąpienia z takim żądaniem nie może pozbawiać wspólników umowa spółki (ewentualnie uchwała wspólników). Jeżeli nawet będzie ona zawierała taki zapis, zawsze będzie on nieważny (art. 63 par. 3 w zw. z art. 89 k.s.h.).
Wniosek o oddalenie powództwa
Odpowiadając zatem na pytanie czytelniczki: w odpowiedzi na pozew należy złożyć wniosek o oddalenie powództwa o rozwiązanie sp.p. w całości, argumentując to stanowisko np. zawinioną przez powoda niemożnością wypracowania konsensusu z pozwanymi oraz przedstawiając na jego poparcie właściwe dowody (np. z zeznań świadków). Skoro zaś dwaj partnerzy nie zamierzają kontynuować współpracy z trzecim wspólnikiem, ale równocześnie chcą, aby spółka zachowała swój byt prawny – proponuję wystąpienie z pozwem o jego wyłączenie (który należy oczywiście uzasadnić, np. permanentnym konfliktem z pozwanym i wskazać na to dowody). W takim przypadku zaś, ale koniecznie już po wytoczeniu omawianego powództwa, dobrze byłoby również złożyć w sprawie o rozwiązanie spółki wniosek o zawieszenie przedmiotowego postępowania do czasu prawomocnego zakończenia procesu o wyłączenie partnera (art. 177 par. 1 pkt 1 k.p.c.), jako że orzeczenie w sprawie o rozwiązanie podmiotu zależy od jego wyniku. Rozwiązanie spółki jest bowiem dużo bardziej restrykcyjne niż wyłączenie jednego z jej uczestników. Prowadzi mianowicie do unicestwienia bytu prawnego podmiotu, co może nie być korzystne, zwłaszcza gdy spółka dobrze prosperuje, a pozostali wspólnicy są w stanie osiągnąć porozumienie i chcą kontynuować zgodną działalność, a tak jest w przypadku czytelniczki i drugiego partnera. ⒸⓅ
!Umowa spółki nie może pozbawiać wspólników prawa do wystąpienia z żądaniem wyłączenia jednego z partnerów.
Wzór pozwu o wyłączenie partnera
Płock, 18 października 2017 r.
Do
Sądu Rejonowego
V Wydział Gospodarczy
w Płocku
Powód: Martyna Nowak – partner spółki Ksenia Iksińska
i partnerzy – Architekci z siedzibą w Płocku
ul. Ołowiana 4, 09-400 Płock
(KRS: 0000054321);
Pozwany: Oliwier Kowalski
zam. ul. Kawowa 5, 09-400 Płock
Wartość przedmiotu sporu 70 000 zł
Opłata sądowa 3500 zł
POZEW O WYŁĄCZENIE PARTNERA
Działając jako partner spółki Ksenia Iksińska i partnerzy – Architekci z siedzibą w Płocku, załączając informację z 18 października 2017 r. odpowiadającą aktualnemu odpisowi z KRS ww. spółki, na podstawie art. 63 par. 2 k.s.h. w zw. z art. 89 k.s.h., wnoszę o:
1) wyłączenie pozwanego Oliwiera Kowalskiego – partnera spółki Ksenia Iksińska i partnerzy – Architekci z siedzibą w Płocku (ul. Ołowiana 4, 09-400 Płock), zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000054321 – z ww. spółki;
2) przeprowadzenie rozprawy – w tym także podczas nieobecności powódki;
3) zasądzenie kosztów procesu według norm przepisanych;
4) dopuszczenie, a następnie przeprowadzenie dowodu z informacji z 18 października 2017 r. odpowiadającej aktualnemu odpisowi z KRS ww. spółki – na okoliczność ustalenia, że strony i nw. świadek są wspólnikami ww. spółki;
5) wezwanie na rozprawę i przesłuchanie w charakterze świadka Kseni Iksińskiej – wezwanie należy doręczyć na adres ww. spółki – na okoliczność przyczyn trwającego od dwóch lat konfliktu między powódką i świadkiem a pozwanym oraz zachowania pozwanego względem pozostałych partnerów;
6) dopuszczenie, a następnie przeprowadzenie dowodu z przesłuchania stron – na okoliczność jak w pkt 5.
Stosownie do treści art. 187 par. 1 pkt 3 k.p.c. informuję, że powódka nie podjęła próby pozasądowego rozwiązania przedmiotowego sporu ze względu na silny konflikt z pozwanym.
Uzasadnienie
W skład ww. spółki wchodzi trzech wspólników.
Dowód: informacja z 18 października 2017 r. odpowiadająca aktualnemu odpisowi z KRS ww. spółki.
Współpraca między powódką a Ksenią Iksińską (partnerem) odbywa się bez zakłóceń, natomiast kontakt z pozwanym od dwóch lat generuje konflikty. Ich podłożem jest spór co do kierunku dalszego rozwoju ww. spółki. Zarówno powódka, jak i świadek prezentują takie samo stanowisko (tj. konieczność otwarcia oddziału spółki w Warszawie), natomiast pozwany, bez jakiegokolwiek uzasadnienia, sprzeciwia się temu pomysłowi. W dodatku w obraźliwy, a wręcz wulgarny sposób komentuje poziom kompetencji powódki i świadka, twierdząc, że popełnił poważny błąd, tworząc z nimi spółkę partnerską. Pozwany przypisuje sobie także wszystkie sukcesy, jakie odniosła spółka, lekceważąc wkład powódki i świadka.
Wyeksponować ponadto należy, że ww. spółka dobrze prosperuje, a powódka i świadek są w stanie osiągnąć porozumienie i chcą kontynuować zgodną działalność. Umożliwi to zaś wyłączenie pozwanego z ww. spółki.
Dowód: przesłuchanie stron i zeznania Aleksandry Wiśniewskiej.
Z tych względów wnoszę, jak na wstępie.
W załączeniu:
– dowód uiszczenia opłaty sąd. od pozwu,
– odpis pozwu,
– dokument z pozycji Dowód.
.................................
(Martyna Nowak)
Wzór wniosku o zawieszenie postępowania w sprawie o rozwiązanie sp. p.
Płock, 19 października 2017 r.
Do
Sądu Rejonowego
V Wydział Gospodarczy
w Płocku
Powód: Oliwier Kowalski
Pozwany: Ksenia Iksińska i Partnerzy – Architekci z siedzibą w Płocku – reprezentowana przez wspólnika Martynę Nowak
w sprawie o rozwiązanie sp.p.
Sygn. akt V GC 02/17
WNIOSEK O ZAWIESZENIE POSTĘPOWANIA
Działając w imieniu pozwanej spółki niniejszym wnoszę o:
zawieszenie postępowania w sprawie o ww. sygn. akt do dnia wydania prawomocnego wyroku w sprawie zawisłej przed Sądem Rejonowym w Płocku V Wydział Gospodarczy o wyłączenie Oliwiera Kowalskiego ze spółki.
Uzasadnienie
18 października 2017 r. Martyna Nowak – partner pozwanej spółki wniosła do Sądu Rejonowego w Płocku V Wydział Gospodarczy pozew o wyłączenie partnera Oliwiera Kowalskiego ze spółki.
Dowód: ww. pozew.
Prawomocny wynik sprawy o wyłączenie ww. wspólnika z pozwanej spółki ma więc istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy. Wyrok w sprawie o rozwiązanie sp.p. ma bowiem dalej idący skutek, któremu wyłączenie powoda może zapobiec. Wyeksponować również należy, że pozwana spółka dobrze prosperuje, a pozostali partnerzy są w stanie kontynuować działalność bez zbędnych konfliktów.
Z tych względów wnoszę, jak na wstępie.
W załączeniu:
– dokument z poz. Dowód,
– odpis wniosku.
...............................................................................
(pieczątka firmowa pozwanej spółki i pieczątka firmowa oraz podpis
Martyny Nowak)
Podstawa prawna
Art. 63 oraz art. 67 par. 1 w zw. z art. 89 ustawy z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1577).
Art. 22 ustawy z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 700).
Art. 2 ust. 2 pkt 2 ustawy z 24 maja 1989 r. o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 723 ze zm.).
Art. 17 pkt 4, art. 40 oraz art. 177 par. 1 pkt 1 ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1822 ze zm.).