Jak w przypadku gorszej sytuacji finansowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością można pokryć brak środków pieniężnych?
Spowolnienie gospodarcze może spowodować, że niektóre spółki kapitałowe wykażą w sprawozdaniach za ostatni rok stratę. Pojawi się więc pytanie, jak stratę pokryć w sensie bilansowym i wyposażenia spółki w pieniądze.
Zewnętrzne dofinansowanie spółki odbywa się zwykle w formie kredytów lub pożyczek. Najczęściej gdy spółka jest w trudnej sytuacji i nie ma zdolności kredytowej, dofinansowanie pochodzi od wspólnika lub innej spółki z grupy kapitałowej. Jeżeli spółki dofinansowywane są przez spółki z grupy, najczęściej następuje to poprzez udzielenie pożyczki tzw. inter-company loan. Takie umowy zawierane są pisemnie, ustalają oprocentowanie na warunkach rynkowych. Charakterystyczny dla tego typu umów pożyczek jest brak dodatkowych zabezpieczeń. Dotychczasowy lub nowy wspólnik może dofinansować spółkę poza pożyczką również w formie podwyższenia kapitału zakładowego lub dopłat. Należy pamiętać, iż dopłaty mają charakter zwrotny i nie są oprocentowane. Z kolei zwrot środków wpłaconych na kapitał zakładowy może nastąpić na skutek ekstraordynaryjnych zdarzeń, jak likwidacja spółki, obniżenie kapitału lub umorzenie udziałów. Zdarza się, iż podwyższenie kapitału następuje poprzez wniesienie aportu, często wierzytelności wynikającej z faktur lub umów pożyczki, jakie przysługują wspólnikowi w stosunku do spółki.
Inną kwestią jest bilansowe rozliczenie straty. Najczęściej uchwały o pokryciu straty zawierają informację, iż straty zostaną pokryte z przyszłych zysków. Jeżeli wspólnicy zdecydują o definitywnym rozliczeniu straty, mogą podjąć decyzje o pokryciu straty z kapitału zakładowego poprzez jego obniżenie, z kapitałów zapasowych lub rezerwowych lub dopłat wspólników.
W przypadku wyboru obniżenia kapitału należy pamiętać o konieczności przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego tzn. powiadomienia i ewentualnie zabezpieczenia wszystkich wierzycieli, którzy złożą sprzeciw.
W takiej sytuacji można także zobowiązać wszystkich wspólników do wniesienia dopłat do spółki z przeznaczeniem na pokrycie straty. W przypadku dopłat należy pamiętać, aby wniesienie ich nastąpiło zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub uregulowaniami umowy spółki.
Jeśli spółka posiada środki na kapitale zapasowym lub rezerwowym, pokrycie straty może nastąpić z tych środków.